EIE47E

Databázové a znalostní informační systémy

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:Teorie ICT
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je podat přehled o principech rozsáhlých databází v aplikacích pro informační a znalostní systémy. Budou probírány různé datové modely a formální techniky návrhu datové struktury. Po teoretické stránce bude kladen důraz na objektově orientovaný datový model a jeho porovnání s klasickým relačním datovým modelem včetně příslušných formálních technik. Kromě vlastní konstrukce se bude probírat i různé aplikační architektury a problematika řízení a údržby databázových a znalostních systémů.

Na přednáškách budou vyloženy základní pojmy a vzájemné vztahy mezi nimi. Budou naznačeny aplikace obecných konceptů v praxi.
V cvičeních a seminářích bude teorie z přednášek procvičována na konkrétních příkladech a na konkrétních softwarových nástrojích. Součástí bude samostatně zpracovaný semestrální projekt, který bude obhajován na konci semestru.

Kmenová literatura


Doporučená Literatura