ERE68E

Strategický marketing PAA

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Marketingové řízení, Management, Strategický management
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je doplnění a kompletace poznatků z povinných předmětů a studia literatury ke schopnosti zvládnout manažerské dovednosti strategického marketingového řízení. Výuka je založena na využití a rozvoji znalostí z navazujících předmětů formou přednášek, seminářů a cvičení na případech z praxe. Podmínkou zápočtu je obhajoba projektu vypracovaného na vybrané téma.

Kmenová literatura

1David A. Aaker., Brand Building, Computer Press, Brno, 2003
2Foret,M. Marketingová komunikace , Computer Press, Brno, 2003
3Horáková, H. Strategický marketing. Grada Publishing, Praha, 2003
4Horáková ,H. Strategie firemní komunikace, Management pres , Praha, 2000
5Janečková, L., Vašíková M. Marketing služeb. Grada Publishing, Praha, 2000
6Kuhn,R.L. (editor) Frontiers in Creative and Innovative Management, Ballinger, Boston 1985
7Kotrbová, H.: Mezinárodní Marketig, VŠE, Praha 1992
8Koontz,H., Weihrich,H. Management. Victoria Publishing, Praha, 1993
9Kotler, P. Marketing management. Grada Publishing, Praha 2001.
10Kotler, P. Marketing podle Kotlera. Management Press, Praha, 2000.
11Whiteley, R.C.: Podnik řízený zákazníkem, Victoria Publishing, Praha 1993
12Mahin, W.,P. Business to business marketing 1 edition Allyn and Bacon, Boston 1991
13Meffert, H. Marketing management. Grada Publishing, Praha, 1996.
14Příbová,M.,a.j. Strategické řízení značky, Ekopress, Praha, 2000
15Ropp,S. – Collins,T. Maxi Marketing. McGrow Hill, Inc.,1986

Doporučená Literatura

1Bureš, I.: Finanční řízení marketingových projektů, Management Press,Praha 1994.
2Chevalier, A. - Hirsch,C.: Rizika podnikání, Victoria Publishing, Praha 1994
3Crawford,C.M.: New Products Managemen. Third Edition IRWIN, Boston 1991
4Hamel,G.-Prahmalad,C.K.: Competing for the Future, HBS Press, Boston 1995
5Horáková ,I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha 1992
6Kuhn,R.L. (editor): Frontiers in Creative and Innovative Management, Ballinger, Boston 1985
7Kotrbová, H.: Mezinárodní Marketig, VŠE, Praha 1992
8Kotler P. : Marketingový management, Victoria Puiblishing, 1992
9Pitra, Z.: Inovační strategie, Grada Publishing 1997
10Wisniewski,M. Metody manažerského rozhodování, Grada, Praha 1996
11Whiteley, R.C.: Podnik řízený zákazníkem, Victoria Publishing, Praha 1993