EHEJ6E

Veřejná správa VSRR Jičín KS

KHVGarant předmětu: RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:politologie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky: Předmět se zabývá problematikou vývoje státní správy a samosprávy v ČR. Hlavní pozornost se soustřeďuje na otázky reformy územní veřejné správy, především na přechod ke krajskému zřízení, zrušení okresních úřadů a na vývojové tendence obecního zřízení v ČR.
Cílem předmětu je seznámit budoucí absolventy PEF ČZU s problematikou státní správy a samosprávy v podmínkách ekonomické, politické a společenské transformace a v souvislosti s evropským integračním procesem. Výuka předmětu zahrnuje přednášky, cvičení a seminární práce.

Kmenová literatura

1R. Pomahač, M. Widemannová: Veřejná správa a evropská právní integrace. VŠE, Praha 2002.
2Reforma veřejné správy v České republice. MVČR, Praha 2003
3www.mvcr.cz
4R. Pomahač: Veřejná správa, Praha 2002
5J. Čmejrek, V. Bubeníček, M. Luhanová: Politika v regionálním rozvoji. ČZU, Praha 2004.
6R. Pomahač: Průvodce veřejnou správou. ISV, Praha 1999.
7Evropská charta místní samostpávy.
8Evropská charta regionální samosprávy.
9Rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci.
10Přenosil, Jan – Volek, Petr: Veřejná správa. Skripta Mendelovy zem.a les.univerzity, Brno 2005.
11Halásková, Martina: Systémy veřejné správy v evropských zemích. VŠB, Ostrava 2004.
12Keller, Jan: Sociologie byrokracie a organizace. SLON, Praha 1996.
13Fiala, Vlastimil – Říchová, Blanka (eds.): Úloha politických aktérů v procesu decentralizace.
14Nakladatelství Moneta-FM, Olomouc-Praha 2002

Doporučená Literatura

1Čmejrek, J., Kopřiva, R.: Základy veřejné správy. Praha, PEF ČZU 2007.
2Šimíček, V. (2001): Ústavní postavení krajů a některé problémy s ním spojené. In: Krajské volby 2000. Fakta, názory, komentáře. Praha
3Vajdová, Z. (2001): Krajské volby v roce 2000
4Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
5Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
6Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
7Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje