EHE30E

Metody a techniky sociálního výzkumu

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:sociologie, statistika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami kvantitativního i kvalitativního sociologického výzkumu. Na seminářích budou procvičovány jednotlivé techniky v návaznosti na témata probraná při přednáškách. Na konci kursu by studenti měli být schopni sami zvolit vhodné přístupy při zkoumání konkrétních problémů a zvládnout interpretaci získaných dat. Předmět je koncipován jako metodologický kurs pro samostatné zvládnutí základních metod a technik sociologického výzkumu. Klasické i alternativní techniky sběru dat jsou doplněny o různé způsoby práce s daty, interpretace a použití pro praktické účely.

Kmenová literatura

1Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat — matematická statistika pro každého. Grada,1992.
2Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž, L.: Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology, Skriptum PEF ČZU, Praha 2001.
3Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. Skriptum PEF ČZU, Praha 1995.
4Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. UK, Praha 1993.
5Kabátek, A.: Sociologické texty I., II. Karolinum, Praha 1994, 1995.
6Majerová, V.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství I. ČZU, Praha 1999.
7Manuál SPSS Base 9.0 User´s Guide. SPSS Inc., USA, 1999.
8Pergler a kol.: Vybrané techniky sociologického výzkumu. Svoboda, Praha 1969.
9Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Universita Karlova, Praha, 1997
10Denzin, N. K., Lincoln, X. S.: Handbook of qualitative research. Thousends Oak, CA 1994.
11Buriánek, J.: Sociologická metodologie: přetrvávající spory a další pokroky. Universita Karlova, Praha, 1994
12Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Universita Karlova, Praha, 1993

Doporučená Literatura

1Denzin, N.K., Lincoln, X.S.: Handbook of qualitative research. Thousends Oak, CA 1994.
2Babbie, E.: The practice of social research (7. vydání). Wadsworth Publishing, Belmont, CA. 1995
3Berg, B. L.: Qualitative research methods for the social sciences (1. vydání). Allyn & Bacon, 1989
4Buriánek, J.: Sociologická metodologie: přetrvávající spory a další pokroky. Universita Karlova, Praha, 1994
5Corbin, J., Strauss, A.: Grounded theory method: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13, str. 3-21, 1990
6Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. UK Karolinum, Praha, 1993
7Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Universita Karlova, Praha, 1997