EEEL2E

Evropská integrace a environmentální ekonomika - Litoměřice

KEGarant předmětu: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základní znalosti ekonomických a společenských věd
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je naučit studenty základním vědomostem o evropském integračním procesu, vzhledem k zaměření na veřejnou správu a regionální rozvoj. Pozornost je věnována historickým souvislostem, evropským institucím, jejich funkcím a základní charakteristice jednotlivých oblastí integračního procesu. Zvláštní pozornost je věnována problematice environmentální ekonomiky se zaměřením na environmentálně politické aktivity Evropské unie a roli EU při prosazování koncepce trvalé udržitelnosti v světovém měřítku.

Kmenová literatura

1Zahradník, P.: Vstup do Evropské unie – přínosy a náklady konvergence (Beckova edice ekonomie)
2Cihelková, E.: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie (Beckova edice ekonomie)
3Fiala, P., Pitrová, M.:Evropská unie (Beckova edice ekonomie)

Doporučená Literatura

1Had, M., Urban, L.: První pilíř Evropské unie, MZV 2000
2Ritschelová, I.: Úvod do ekonomiky životního prostředí (Universita J. E. Purkyně, Ústí n/L 2002)
3Právo životního prostředí ES, Praktický průvodce (Linde, Praha 2003)