EET11E

Environmentální ekonomika - TEE

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnou studentům teoretické poznatky o ekonomických přístupech trvale udržitelného rozvoje, oceňování přírodních zdrojů a jejich využívání. Dále poznatky ve vymezení specifik ekonomických činností ve vztahu k životnímu prostředí. Na základě teoretických poznatků budou probírány možné cesty a prostředky k zajištění a udržení příznivého životního prostředí.

Kmenová literatura

1Šauer P.,Livingston M: Ekonomie životního prostředí a ekologická politika, Praha 1996
2Anděl P.: Posuzování ekologického rizika v procesu EIA, sborník ECOI PACT, 1995
3Tvrdoň J.: Utváření tržní rovnováhy na trhu přírodních zdrojů, sborník z konference AP, PEF ČZU Praha, 1999
4Pearce D.W.: Economics of natural resources and the environment, Hawerter Weatsbeup, 1990
5Pivnička K.: Aplikovaná ekologie, UK, Karolinum, Praha 2002

Doporučená Literatura

1Moldan B. a kol: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, UK, Praha 1997
2Dvořák A., Nouza R.: Ekonomika přírodních zdrojů a surovinová politika, VŠE Praha, 2002
3Svatoš M., Tvrdoň J.: České zemědělství a trvale udržitelný rozvoj, PEF ČZU Praha, 2002
4Šauer P., Dvořák A: Úvod do ekonomiky životního prostředí, VŠE, Praha 1997
5Kružíková E. et al: Právo životního prostředí evropských společenství, Lindl Praha a.s. 2003