EREG8E

Marketingový výzkum - PaA KS Cheb

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Čerkasov

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Marketingové řízení
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty se základními principy, postupy, metodami a technikami aplikovaného marketingového výzkumu. Předmět pomáhá k pochopení pozice marketingového informačního systému v rozhodovacím procesu managementu.
Základními formami výuky jsou přednášky, semináře a konzultace.
V rámci cvičení je studenty zpracováván týmový projekt ve formě marketingového průzkumu na vybrané téma. Jedna třetina cvičení má formu seminářů, jejichž cílem je sestavit postup marketingového průzkumu, konstrukce dotazníku a konečně obhajoba projektu. Zbytek časové dotace na cvičení je věnován sběru sekundárních a primárních dat, zpracování a analýze zjištěných dat. Projekt se odevzdává v písemné formě.

Kmenová literatura

1Bártová, H. - Koudelka, J.: Kapitoly k chování spotřebitele a výzkum trhu. VŠE, Praha 1995
2Kotler, P.: Management marketing. Grada Publishing, Praha 1999
3Meffert, H.: Management - marketing. Grada Publishing. Praha 1999
4Zbořil, K.: Marketingový výzkum. Metodologie a aplikace. VŠE, Praha 1998
5Kinnear, C., Thomas. Taylor, R., James,: Marketing Research. McGraw-Hill, Inc. New York 1991.
6Přibová, M., a kol. Marketingový výzkum v praxi. Grada Publishing 1996
7Hair, F. J. Bush, P. R. Ortinau, J. D. Marketing Research McGraw-Hill, Inc. USA 2000

Doporučená Literatura

1KOUDELKA, Jan:Spotřební chování a marketing. GRADA Publishing, Praha 1997
2KOMÁRKOVÁ, R., RYMEŠ, M., VYSEKALOVÁ, J.,: Psychologie trhu, Grada 2000
3KOTLER, Philip, : Marketing management, Grada, Praha 1999
4LYKOVÁ, J.:Marketigový audit a kontrola ,Grada publishing 2000
5PŘIBOVÁ,M., MLYNÁŘOVÁ, L., HINDLS, R., HRONOVÁ, S.,: Strategické řízení značky, Ekopress, Praha 2000