EREG2E

Krizové řízení ve veřejné správě - VSRR Bc. SÚT

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Základy řízení, Základy právních nauk, Základy veřejné správy, obecná ekonomie I. Obecná ekonomie II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je doplnění znalostí studentů o aktuální problematiku krizového řízení ve veřené správě. Důraz je přitom kladen jak na legislativní bázi krizového řízení, tak na ekonomické souvislosti. Zvláštní pozornost je vnována výkladu zcela nových pojmů jak ze zákona o integrovaném záchranném systému, tak krizového zákona jako např. mimořádná událost, krizová situace, orgány krizového řízení aj. Studenti budou seznámeni i s normami pro řízení mimořádných událostí a krizových situací na úrovni kraj a obec. Předmět je uzavřen předáním zkušeností z krizového řízení v ČR a poukázáním na zavedené standardy v ČR a požadavky NATO a EU.

Kmenová literatura

1Bezpečnostní strategie České republiky:
2Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
3Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
4Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
5Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
6Zákon č. 363/1999 Sb. zákon o změně pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
7Rektořík a kol.: Krizový management ve veřejné správě-Teorie a praxe, Ekopress 2004
8Rektořík, Šelešovský, Vilášek a kol., Krizové řízení ve veřejné správě, Ekopress, Brno 2004

Doporučená Literatura

1Bezpečnostní strategie České republiky: Zákon č. 239/2000 Sb., 240/2000 Sb.,241/2000 Sb., 12/2002 Sb.
2Rektořík a kol.: Krizový management ve veřejné správě-Teorie a praxe, Ekopress 2004
3Rektořík, Šelešovský, Vilášek a kol.: Krizové řízení ve veřejné správě, Ekopress, Brno 2004
4Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
5Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR
6Ústavní zákon č. 300/2000 Sb., kterým se mění Ústava