ERA01E

Management FAPPZ

KRGarant předmětu: Ing. Pavel Moulis, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:bez specifikace
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je zvýšení sebedůvěry studentů (budoucích manažerů) na základě získaných znalostí a dovedností potřebných pro řízení podnikatelských subjektů. Základní formou výuky jsou přednášky, semináře, řešení
případových studií, zpracování projektů, individuální a týmová práce, práce v terénu aj.

Kmenová literatura

1KOONTZ, H., WEIHRICH, H., 1993: Management. Victoria Publishing, a.s., Praha
2HRON, J., TICHÁ, I., Dohnal. J.: Strategické řízení. PEF ČZU Praha, 1998
3TRUNEČEK, J., a kol., 1995: Management I. VŠE Praha
4GRUBER, D., 1993: Time management a autodynamický plánovací systém. GRADA
5FOTR, J., DĚDINA, J., HRUZOVÁ, H.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2000
6PORTER, M.: Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, a.s., Praha, 1995
7HORALÍKOVÁ, M.: Personální řízení. PEF ČZU Praha, 1995
8Využití internetových stránek, časopisů: Moderní řízení, Ekonom, Agrospoj, Agrobáze, Zemědělské listy

Doporučená Literatura

1KOONTZ, H., WEIHRICH, H., 1993: Management. Victoria Publishing, a.s., Praha
2HRON, J., TICHÁ, I., Dohnal. J.: Strategické řízení. PEF ČZU Praha, 1998
3TRUNEČEK, J., a kol., 1995: Management I. VŠE Praha
4GRUBER, D., 1993: Time management a autodynamický plánovací systém. GRADA
5FOTR, J., DĚDINA, J., HRUZOVÁ, H.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2000
6PORTER, M.: Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, a.s., Praha, 1995
7HORALÍKOVÁ, M.: Personální řízení. PEF ČZU Praha, 1995
8Využití internetových stránek, časopisů: Moderní řízení, Ekonom, Agrospoj, Agrobáze, Zemědělské listy