ERA02E

Marketing zemědělských produktů FAPPZ

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Management, Marketingové řízení
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získat potřebné znalosti marketingu zemědělských produktů v České republice i v zahraničí, o rozvoji zemědělského trhu a konkurenci. Základní formou výuky jsou přednášky s využitím didaktické techniky, semináře, řešení případových studií, průzkum trhu aj. Praktická výuka probíhá ve cvičebně i v terénu, kde jsou získávány praktické marketingové dovednosti při řešení marketingového průzkumu jednotlivých článků zemědělsko-potravinářské vertikály.

Kmenová literatura

1KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
2GROSOVÁ, S.: Marketing v chemickém a potravinářském průmyslu. VŠCHT Praha, 1994.
3ŠIMO, D.: Agrárný marketing. SPU Nitra, Slovensko, 2000.
4ŠTIKOVÁ, O. a kol.: Vývoj spotřeby potravin a analýza základních faktorů, které ji ovlivňují. VÚZE, č. 73, Praha 2004.
5TRŠŤANSKÁ, A.: Marketing v agropotravinárstve. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 1992.
6HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G., J. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, 2006. ISBN 80-86131-70-X
7BÁRTOVÁ, H., KOUDELKA, J.: Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu. VŠZ v Praze, Praha 1995.
8LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1
9TOSCANI, O. Reklama je navoněná zdechlina. Slováry, 1996. ISBN 80-85871-82-3
10NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha, Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1
11VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy, Grada, 2000. ISBN 978-80-247-2196-5
12BRANNAN, T. Jak se dělá účinná reklama. Management Press, 1996. ISBN 80-85603-99-3
13BAGGIO, A. Skrytá tvář reklamy. Nové Město 1996, ISBN 80-902084-2-8
14ZBOŘIL, Kamil. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 1. vydání. Praha: VŠE, 1998. 171 s. ISBN 80-7079-394-5.
15LINHART, Z. Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7

Doporučená Literatura

1HLAVENKA, Jiří. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2001. 157 s. ISBN. 80-7226-498-2.
2GROSOVÁ, S. Marketing v chemickém a potravinářském průmyslu. VŠCHT Praha, 1994.
3TRŠŤANSKÁ, A. Marketing v agropotravinárstve. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 1992.
4HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-996-9.
5ŠTIKOVÁ, O. a kol. Vývoj spotřeby potravin a analýza základních faktorů, které ji ovlivňují. VÚZE, č. 73, Praha 2004.
6KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
7LINHART, Z. Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1