ERA03E

Marketingové řízení FAPPZ

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zemědělská ekonomika I. Management
Popis, cíl a formy výuky:Získat potřebné znalosti a dovednosti v uplatňování marketingu a marketingového managementu v podnikatelských subjektech různých forem. Osvojit si teoretické i praktické přístupy k marketingu produktů, služeb, zemědělskému marketingu a mezinárodnímu marketingu.
Základní formou je přednáška s využitím didaktické techniky. Praktická výuka probíhá ve cvičebně, marketingové dovednosti jsou získávány při workshopech, presentací témat, v terénu při řešení marketingového výzkumu, zpracováním
semestrálního projektu.

Kmenová literatura

1HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha:Grada, 1992.
2KOTLER, P. Marketing management. Praha: Victoria Publishing, 1995
3McCARTHY, E. J. PERRAULT, W. D. Základy marketingu. Praha:Victoria Publishing, 1995
4MEFFERT, H. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-329-4
5MORRISON, A. M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha:Victoria Publishing, 1995
6PŘÍBOVÁ, M. a kol. Analýza konkurence a trhu. Praha: Grada Publishing, 1998
7ŠTŮSEK, J. Základy marketingu v dopravě. Praha: ČZU 2002. ISBN 80-213-0905-9

Doporučená Literatura

1HRON, J. Tržní mechanismus a marketing v APK. Praha: Akademie J.A. Komenského, 1993
2KOTLER, P. Marketing management. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN
3McCARTHY, E. J., PERRAULT, W. D. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, 1995
4MEFFERT, H. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-329-4
5MORRISON, A. M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995
6PŘÍBOVÁ, M.a kol. Analýza konkurence a trhu. Praha:Grada Publishing,1998.ISBN 80-7169-536-X
7ŠTŮSEK, J. Základy marketingu v dopravě. Praha:ČZU, 2002. ISBN 80-213-0905-9