DEIX32Y

Informační systémy

KIIGarant předmětu: prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Cílem studia je seznámit studenty se strukturovaným přístupem tvorby informačních systémů, typy životních cyklů a jejich kritickým posouzením z hlediska vhodnosti podle charakteru aplikační domény, nástroji pro jednoznačnou komunikaci a dokumentaci datového, funkčního a dynamického modelu a se způsoby řízení projektu IS.
Výuka má formu cyklu přednášek, seminářů a konzultací, které vedou studenty při studiu vyučované látky a při zpracování projektu.

Kmenová literatura

1J. Martin: Information Engineering. 1.-3. díl. Prentice Hall 1991
2J. Martin, C. McClure: Structured techniques. Prentice Hall 1988
3P.O.Flaatten: Foundations of business systems. Dryden Press 1991
4J. Rumbaugh a kol: Object-oriented modeling and design. Prentice Hall 1991
5I Vrana: Projektováni informačních systémů. PEF-ČZU 1998
6I Vrana: Metody zavádění informačních systémů na univerzitách. Vutium 1999

Doporučená Literatura

1J. Martin: Information Engineering. 1.-3. díl. Prentice Hall 1991
2J. Martin, C. McClure: Structured techniques. Prentice Hall 1988
3P.O.Flaatten: Foundations of business systems. Dryden Press 1991
4J. Rumbaugh a kol: Object-oriented modeling and design. Prentice Hall 1991
5I Vrana: Projektováni informačních systémů. PEF-ČZU 1998
6I Vrana: Metody zavádění informačních systémů na univerzitách. Vutium 1999