DEEEA1Y

EKONOMIKA - doktorské studium oboru Podniková a odvětvová ekonomika

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie I, II, III + zkouška z makro a mikroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky předmětu je získání a osvojení základních ekonomických znalostí a souvislostí, vývojových trendů v rámci agrárního sektoru. Základní ekonomické problémy jsou komplexně charakterizovány, analyzovány a systematizovány na bázi ekonomických kategorií, tržních vztahů a metodických postupů. V potřebné míře je věnována pozornost
aktuální problematice transformačního procesu. Ucelený soubor poznatků představuje základ pro studium navazujících
ekonomických aj. předmětů. Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení a semináře. V rámci cvičení je
využívána výpočetní technika pro kvantifikaci ekonomických jevů, jsou zpracovávány dílčí projekty.

Kmenová literatura

1Samuelson, P.: Ekonomie, Svoboda, 1991
2Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, společná mezinárodní vysokoškolská učebnice, ČZU Praha, 1999
3Bielik P. a kol.: Ekonomika poĺnohospodárstva a evropská integracia, mezinárodní vysokoškolská učebnice, Nitra - Praha, 1996
4Svatoš, M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, Praha, 2000
5Boučková, B. : Economic Accounts for Food and Agriculture: Their Specifics in Transition Economies. Report for the SIAP/FAO Conference, Kunming , 1998
6Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Praha, Victoria Publishing, 1992
7Brigham., E.F.: Fundamentals of Financial Management, New York, WPK 1992
8Dědič, J.: Investiční společnosti a investiční fondy, Praha, Prospektum, 1992
9Černá, A.-Dostál, J. - Sůvová ,H.-Špaček, E.-Hubálek, K.: Finanční analýza,Bankovní institut,a.s. Praha, 1997
10Debertin, D.: Agricultural Production Economics, Macmillan, 1987
11Zprávy o stavu českého zemědělství za roky 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1997, 1999 MZe ČR
12Doporučená literatura uvádí dalších 40 titulů

Doporučená Literatura

1Samuelson, P.: Ekonomie, Svoboda, 1991
2Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, společná mezinárodní vysokoškolská učebnice, ČZU Praha, 1999
3Bielik P. a kol.: Ekonomika poĺnohospodárstva a evropská integracia, mezinárodní vysokoškolská učebnice, Nitra - Praha, 1996
4Svatoš, M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, Praha, 2000
5Boučková, B. : Economic Accounts for Food and Agriculture: Their Specifics in Transition Economies. Report for the SIAP/FAO Conference, Kunming , 1998
6Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Praha, Victoria Publishing, 1992
7Brigham., E.F.: Fundamentals of Financial Management, New York, WPK 1992
8Tvrdoň, J.: Ekonometrie, PEF - ČZU, 2000
9Černá, A.-Dostál, J. - Sůvová ,H.-Špaček, E.-Hubálek, K.: Finanční analýza,Bankovní institut,a.s. Praha, 1997
10Debertin, D.: Agricultural Production Economics, Macmillan, 1987
11Dědič, J.: Investiční společnosti a investiční fondy, Praha, Prospektum, 1992
12Tvrdoň, J.: Některé souvislosti teorie a praxe utváření tržní rovnováhy zemědělských a potravinářských výrobků, Sborník PEF-VŠZ Praha, 1992
13Zprávy o stavu českého zemědělství za roky 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1997, 1999 MZe ČR
14Doporučená literatura uvádí dalších 40 titulů