DEEE01Y

EKONOMIE pro doktorský obor Management

KEGarant předmětu: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalost ekonomie na úrovni magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je vybavit doktorandy nejnovějšími poznatky ekonomických teorií k vytvoření aplikačního rámce v podmínkách agrárního sektoru. Rozhodující ekonomické problémy jsou komplexně charakterizovány, analyzovány a systematizovány na bázi ekonomických kategorií, tržních vztahů a metodických postupů. V potřebné míře je věnována pozornost aktuální problematice transformačního a adaptačního procesu. Ucelený soubor poznatků představuje rámec pro studium navazujících ekonomicko-manažerských předmětů. Základními formami výuky jsou konzultace, přednášky, výběrová cvičení a semináře. V rámci cvičení je využívána výpočetní technika pro kvantifikaci ekonomických jevů, jsou zpracovávány dílčí projekty.

Kmenová literatura

1Nauka v hospodaření zemědělského podniku, ČIAE, 1991
2Johnson, J.:Ekonometrics, Macmillan, 1987
3Zelené zprávy ČR, MZe ČR
4Samuelson, P.: Ekonomie, Svoboda, 1991
5Hill, B..:Economics for Agriculture, Macmillan 1991
6Debertin, D.: Agricultural Production Economics, Macmillan, 1987
7Hušek, R.: Ekonometrická modelování, 1999
8Mankiv, N.: Zásady ekonomie, Grada, 1999
9Brealy, R.: Teorie a praxe firemních financí, Economia 1993
10Randal, A.: Resource Economics, Westview Press, 1985
11Holman, R.: Ekonomie, C.H. Beck, 1999
12Teece, D.: Economic performance and theory of firm, EE, 1998
13Williamson, O.: The Economics of transaction costs, EE, 1999

Doporučená Literatura

1Nauka v hospodaření zemědělského podniku, ČIAE, 1991
2Johnson, J.:Ekonometrics, Macmillan, 1987
3Zelené zprávy ČR, MZe ČR
4Samuelson, P.: Ekonomie, Svoboda, 1991
5Hill, B..:Economics for Agriculture, Macmillan 1991
6Debertin, D.: Agricultural Production Economics, Macmillan, 1987
7Hušek, R.: Ekonometrická analýza, 1999