DEEE04Y

EKONOMIKA pro doktorské studium oboru Informační mamagement

KEGarant předmětu: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti ekonomiky v rozsahu magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit studenty poznatky ekonometrického modelování, které v zemích s rozvinutým tržním mechanismem je nezastupitelným nástrojem kvantitativní analýzy vývoje národního hospodářství, jeho odvětví a podniků pro určení optimální strategie rozvoje podniků, agropotravinářského komplexu a hospodářství. Dále pak získání a osvojení základních ekonomických znalostí a souvislostí, vývojových trendů v rámci agrárního sektoru. Základní ekonomické problémy jsou komplexně charakterizovány, analyzovány a systematizovány na bázi ekonomických kategorií, tržních vztahů a metodických postupů. V potřebné míře je věnována pozornost
aktuální problematice transformačního procesu. Ucelený soubor poznatků představuje základ pro studium navazujících
ekonomických aj. předmětů. Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení a semináře. V rámci cvičení je
využívána výpočetní technika pro kvantifikaci ekonomických jevů, jsou zpracovávány dílčí projekty.

Kmenová literatura

1Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Praha, Victoria Publishing, 1992
2Brigham., E.F.: Fundamentals of Financial Management, New York, WPK 1992
3Doucha T.: Možné scénáře vývoje českého zemědělství v rámci předvstupní strategie ČR, In:
4Meadows, D.H., Meadows, D.L. ,Randers, J.: Die neuen Grenzen des Wachstum, (Beyond the Limits), DVA, Stuttgart 1992
5Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Karolinum, Praha, 1997
6Nauka v hospodaření zemědělského podniku, ČIAE, 1991
7Novák J.: Účetní a manažerské pojetí nákladů, VÚEZ, Praha 1997
8Rosochatecká, E. a kol: Ekonomika podniků, Praha, ČZU, 1999
9Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, společná mezinárodní vysokoškolská učebnice, ČZU Praha, 1999
10Svatoš M.: Změny v postavení agrárního sektoru a integrační procesy, Zemědělská ekonomika, ročník 42, č. 8, Praha 1996
11Svatoš, M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, Praha, 2000
12Tvrdoň, J.: Některé souvislosti teorie a praxe utváření tržní rovnováhy zemědělských a potravinářských výrobků, Sborník PEF-VŠZ Praha, 1992

Doporučená Literatura

1Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Praha, Victoria Publishing, 1992
2Brigham., E.F.: Fundamentals of Financial Management, New York, WPK 1992
3Doucha T.: Možné scénáře vývoje českého zemědělství v rámci předvstupní strategie ČR, In:
4Meadows, D.H., Meadows, D.L. ,Randers, J.: Die neuen Grenzen des Wachstum, (Beyond the Limits), DVA, Stuttgart 1992
5Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Karolinum, Praha, 1997
6Nauka v hospodaření zemědělského podniku, ČIAE, 1991
7Novák J.: Účetní a manažerské pojetí nákladů, VÚEZ, Praha 1997
8Rosochatecká, E. a kol: Ekonomika podniků, Praha, ČZU, 1999
9Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, společná mezinárodní vysokoškolská učebnice, ČZU Praha, 1999
10Svatoš M.: Změny v postavení agrárního sektoru a integrační procesy, Zemědělská ekonomika, ročník 42, č. 8, Praha 1996
11Svatoš, M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, Praha, 2000
12Tvrdoň, J.: Ekonometrie, PEF ČZU, Praha, 2000
13Tvrdoň, J.: Ekonomicko - ekologická efektivnost, Sborník PEF z konference 'Agrární perspektivy I', 1992
14Tvrdoň, J.: Některé souvislosti teorie a praxe utváření tržní rovnováhy zemědělských a potravinářských výrobků, Sborník PEF-VŠZ Praha, 1992