DEEEJ1Y

Ekonomika a politika životního prostředí

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Znalosti z magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vybavit studenty nejnovějšími poznatky a předložení základního přehledu vzájemných souvislostí ekonomické činnosti člověka včetně dopadů na životní prostředí. Jedním ze základních cílů je též představení ekonomie životního prostředí jako plnohodnotné součásti ekonomické teorie. Na základě teoretických východisek budou ukázány příležitosti a využití praktických ekonomických metod a přístupů k eliminaci škodlivých dopadů na životní prostředí.
Předmět v první části vymezuje základní kategorie z oblasti životního prostředí a ekonomických principů trvale udržitelného rozvoje. V druhé části charakterizuje nástroj ochrany životního prostředí a uvádí metody hodnocení investic ke zlepšení jeho úrovně. Součástí výuky bude prezentace samostatně zpracovaných případových studií.

Kmenová literatura

1Šauer P., Livingston M.: Ekonomie životního prostředí a ekologická politika-vybrané klasickém stati, Praha, 1996
2Pearce D.W.K.A: Economics of natural resources and the environment, Harvester Wheatsheaf, 1990
3Moldan B.: Indikátory trvale udržitelného rozvoje, VŠB-TU Ostrava - MŽP Prague, 1996
4Svatoš M., Tvrdoň J.: České zemědělství a trvale udržitelný rozvoj, výzkumná studie pro MZe, PEF ČZU v Praze, 2000
5Tvrdoň J.:Analýza přínosů a nákladů v ekonomice přírodních zdrojů, Sborník z konference Agrární perspektivy, PEF ČZU v Praze, 1993
6Tvrdoň J.: Utváření rovnováhy na trhu přírodních zdrojů, Sborník z konference Agrární perspektivy, PEF ČZU v Praze 1999
7Jílková J.: Malý výkladový slovník ekonomiky životního prostředí, VŠE Praha, 1998
8Papoušek I.: Hovory o ekologii. Portál, s.r.o., Praha 2000
9Zákony o ochraně životního prostředí

Doporučená Literatura

1Moldan B.,kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prodtředí, Univerzita Karlova, Praha 1997
2Šauer,P., Livingston, M.: Ekonomie životního prostředí a ekologická politika - vybrané klasické stati, Praha, 1996
3Pivnička K.: Aplikovaná ekologie, Karolinum, Praha 2002