ZOL71E

Geologie

KGEVGarant předmětu: RNDr. Jan Jehlička, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá vztahem geologie a pedologie po všech stránkách. Popisuje minerálové složení hornin, stavbu hornin, jejich chemismus, zvětratelnost a možné využití v lesnické praxi. Dále se zabývá geologickými procesy, pohybem a složením vody v geologickém prostředí a vztahem hornin a půd v širších regionálních souvislostech. Cílem předmětu je získat schopnost samostatně aplikovat geologické poznatky v lesnické praxi. Obsah předmětu umožňuje rovněž pohled na existující rovnováhu v přírodě a dává možnost posouzení negativních jevů narušujících tuto rovnováhu. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení. V průběhu semestru je zadáno zpracování úlohy tektonického praktika. Pro vážné zájemce o problematiku je realizována nepovinná geologická exkurze.

Kmenová literatura

1MÍSAŘ, Z.: Regionální geologie světa. Praha: Academia, 1987. 708 s, 32 příloh.
2CHLUPÁČ, I. et al.: Geologická minulost České republiky. Praha: Academia, 2002. 440 s.
3DEMEK, J. et al.: Geomorfologie Českých zemí. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 336 s, 12 příloh.
4HYNIE, O.: Hydrogeologie ČSSR I, Prosté vody. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 564 s.
5KUKAL, Z.: Základy sedimentologie. Praha: Academia, 1986. 468 s.
6KETTNER, R.: Všeobecná geologie I - IV. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1952 - 1955. 1585 s, 2 přílohy.
7SVOBODA, J. et al.: Encyklopedický slovník geologických věd I - II. Praha: Academia, 1983. 1772 s, 60 příloh.
8HEJTMAN, B.: Petrografie metamorfovaných hornin. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 540 s, 2 přílohy.
9SLAVÍK, F.; NOVÁK, J.; KOKTA, J.: Mineralogie. Praha: Academia, 1974. 488 s.
10BOUŠKA, V. et al.: Geochemie. Praha: Academia, 1980. 556 s.
11HEJTMAN, B.: Systematická petrografie vyvřelých hornin. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 364 s.
12HEJTMAN, B.: Všeobecná petrografie vyvřelých hornin. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1956. 376 s.
13STEJSKAL, J.; BRUNCLÍK, O.; HRUŠKA, B. et al.: Lesnická geologie. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1968. 370 s, 2 přílohy.
14ZÁRUBA, Q. et al.: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty. Praha: SNTL,1974. 388 s, 1 mapa.
15KODYM, O. et al.: Geologická mapa ČSSR 1 : 500 000. Praha: Ústřední ústav geologický, 1963.

Doporučená Literatura

1KODYM, O. et al.: Geologický atlas ČSSR. Praha: Ústřední ústav geologický, 1966. 1 s., 7 map.
2HEJTMAN, B.: Petrografie. Praha: SNTL, 1977. 264 s.
3DUDEK, A.; FEDIUK, F.; PALIVCOVÁ, M.: Petrografické tabulky. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 304 s, 1 příloha.
4BRUNCLÍK, O.; BENEŠ, S.; VLK, K.: Geologie a půdoznalství, IIIa Geologie. Praha: VŠZ,1986. 127 s.
5BAUER, J.; TVRZ, F.: A Field Guide in Color to Minerals, Rocks and Precious Stones.Praha: Artia, 1976. 208 s.
6DUDEK, A.; MALKOVSKÝ, M.; SUK, M.: Atlas hornin. Praha: Academia, Praha, 1969. 212 s, 48 tabulí.
7MÍSAŘ, Z.; DUDEK, A.; HAVLENA, V. et al.: Geologie ČSSR I, Český masív. Praha: SPN,1983. 336 s.