DEIX04Y

Matematická teorie programů

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2. 4.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Získat hlubší znalosti o matematické teorii algoritmů a programů a o možnosti aplikace teoretických poznatků na praktické programování. Získat přehledné znalosti o moderních programovacích paradigmatech (imperativní, objektové, funkcionální a logické programování) včetně kritického hodnocení jejich možné aplikace. Získat hlubší teoretické znalosti z oblasti algoritmisovatelnosti a vyčíslitelnosti problémů
Převaha výuky je v samostatném studiu odborných pramenů, monografií a časopiseckých publikací a jejich referování studenty. Referáty studentů budou doplňovány přednáškou a poznámkami vyučujícího. Cílem bude ne reprodukování pramenů , ale výběr důležitých informací a kritické hodnocení pramenů. Samostatná práce (příprava písemné části zkoušky) bude probíhat mimo vyučovací hodiny a bude soustředěna na hodnocení vybraných algoritmů z hlediska časové, prostorové a projekční složitosti a numerické stability, případně (podle výběru studenta) na porovnání výhod a nevýhod užití jednotlivých programovacích paradigmat pro řešení zadaného problému.

Kmenová literatura

1Chytil, M.: Automaty a gramatiky, SNTL Praha, 1984, 331s.
2Nešetřil, J.: Teorie grafů, SNTL Praha,1976, 316 s.
3Manna, Z.: Mathematical theory of computation, McGraw-Hill, 1974, český překlad'
4Matematická teorie programů, SNTL Praha 1981, 467s.
5Honzík, J.: Programovací techniky, JZD Agrokombinát Slušovice, 1986, 357s.
6Bek, R a Zlatník, Č.: Teorie modelů a formálních jazyků, ČVUT, FSv., 1982, 225s.
7+ časopisecká literatura podle aktuálního stavu

Doporučená Literatura

1Chytil, M.: Automaty a gramatiky, SNTL Praha, 1984, 331s.
2Nešetřil, J.: Teorie grafů, SNTL Praha,1976, 316 s.
3Manna, Z.: Mathematical theory of computation, McGraw-Hill, 1974, český překlad'
4Matematická teorie programů, SNTL Praha 1981, 467s.
5Honzík, J.: Programovací techniky, JZD Agrokombinát Slušovice, 1986, 357s.
6Bek, R a Zlatník, Č.: Teorie modelů a formálních jazyků, ČVUT, FSv., 1982, 225s.
7+ časopisecká literatura podle aktuálního stavu