DEIX14Y

Metody umělé inteligence

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout studentům hlubší pohled na problematiku neuronových sítí, evolučních algoritmů, fuzzy modelování a fuzzy systémů. Tato látka navazuje na látku probíranou na magisterském studiu a prohlubuje ji. Kromě této problematiky se studenti seznámí také s problematikou formalizace znalostí v predikátovém počtu, s odvozováním logických důsledků a s algoritmy, které lze použít pro stanovení pravdivosti formulí predikátového počtu.
Při výuce se bude klást důraz na samostatné studium doktorandů. Studovány budou vybrané části monografií a aktuální časopisecká literatura. Podmínkou pro udělení zápočtu bude vypracování referátu z odborné publikace v angličtině.

Kmenová literatura

1Jiroušek, R.: Metody reprezentace a zpracování znalostí v umělé inteligenci, skripta VŠE, Praha, 1995.
2Konar, A.: Artificial Intelligence and Soft Computing, CRC Press, London, 2000.
3Luger, G. F., Stubblefield W. A: Artificial Intelligence, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Redwood City, 1993.
4Mařík V. a kolektiv : Umělá inteligence I, II, III , Academia, Praha, 1993, 1997, 2001.
5Russell, S. J., Norvig, P. : Artificial Intelligence. A modern Approach. Prentice-Hall, London, 1995.
6Jang J., R.: Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice-Hall,1997.

Doporučená Literatura

1Jang J., R.: Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice-Hall,1997.
2Mařík V. a kolektiv : Umělá inteligence I, II, III , Academia, Praha, 1993, 1997, 2001.
3Russell, S. J., Norvig, P. : Artificial Intelligence. A modern Approach. Prentice-Hall, London, 1995.