EEE13E

Ekonomika světového zemědělství PaE

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování ekonomiky agrokomplexu v celosvětovém měřítku. Seznámení studentů s metodickými přístupy mezinárodní komparace úrovně zemědělství. Základní formu výuky tvoří přednášky, cvičení, semináře a zpracování projektu v návaznosti na téma diplomové práce. Je využito bibliografických databází
(AGRIS/FAO/CAB ap.) a vhodného software (PC Globe), tematických videozáznamů apod.


Kmenová literatura

1Borcherd Ch.: Agrargeographic, Stuttgart: Teubner, 1996
2Svatoš M. et al.: Economics of Czech and Slovak Agriculture Integration with the EU, (ČZU v Praze, SPU v Nitře), Praha 1999
3Vallin J.: Světové obyvatelstvo, Praha, Academia, 1992
4FAO Fishery Statistics, Roma, UN
5National Accounts Statistics, UN
6Demographic Yearbook, UN
7World Bank Atlas, World Bank, Washington
8Encyklopedie Zeměpis světa, Praha, Columbus, 1994
9Relevantní v čase srovnatelná data (ročenky, databáze, studie): UN, FAO, OECD, Eurostat, USDA, ČSÚ, MZe

Doporučená Literatura

1Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, Credit, Praha, 2004
2Kolektiv KSE VŠE: Proměny světové ekonomiky a Česká republika, Nakl. Máchova kraje, 1996
3Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H.Beck, 2003
4Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha, 1999
5Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika – regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
6Časopisecká literatura, ročenky, elektronické informační zdroje: UN, OECD, Eurostat, USDA aj.