DEREA2Y

Management

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je koncipován jako interdisciplinární obor, syntetizující nejnovější poznatky z teorie řízení, podnikového managementu a dalších návazných oborů, především z marketingu. Posláním předmětu je v těchto třech směrech poskytnout studentům pro jejich další růst nejnovější vědecké poznatky a znalosti, jakož
i dovednosti potřebné k řešení konkrétních problémů a řízení organizace v globálním ekonomickém prostředí.
Cíle tohoto předmětu tedy zahrnují pevný teoretický základ pečlivě vybraných znalostních okruhů a systematické osvojení potřebných a účelných metodických postupů tak, aby se studenti mohli v praxi adaptovat v turbulentním podnikatelském prostředí a zvládnout jeho výzvy. Obsah předmětu je členěn do tří tématických
směrů: teorie řízení, podnikový management a marketing.
V řízení podniků tvoří kostru obsahu nosná témata, jako je management , řízení změn, řízení inovací, řízení kvality, úloha manažera, strategické řízení lidských zdrojů, management logistických řetězců (supply chains), strategické řízení podniku a informačně komunikační strategie podniků. Cílem v tomto směru je naučit studenty využívat metody a postupy nezbytné pro formulování a analyzování procesu řízení. Obsah této části je doplněn o vybrané oblasti z aktuálních manažerských témat – např. projektový management či krizový management či
další současné trendy v oblasti managementu.
V části věnované marketingu je náplní předmětu také seznámit studenty s vybranými empirickými postupy i exaktními metodami. Ty umožňují získat podklady, o které se může manažer při své řídící činnosti opřít a zkvalitnit svá rozhodnutí při tvorbě a optimalizaci marketingového mixu, zejména u multikriteriálního a multivariantního rozhodování včetně simulace. Je zdůrazněno marketingové plánování a hledání vhodné
marketingové strategie. Studenti se naučí zásadám marketingového plánování, vytipování marketingových
příležitostí podniku, výběru cílových trhů a budou schopni řešit strategické otázky související se všemi složkami.
Seznámí se s procesem vytváření marketingových cílů podniku a formulováním strategií pro jejich dosažení.

Kmenová literatura

1Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2002 ISBN 80-247-0469-2
2Ansoff, I., McDonnell, E. Implanting Strategic Management. Prentice Hall International UK, 1990
3Daft, R.L. Management. Thomosn Learning, Ohio USA 2004
4Fitzory, P., Hulbert, J. Strategic Management : reating valve in turbolent times. John Wiley a sons, Inc., UK 2005
5Grainer, S. Moderní management - základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2002
6Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E. Strategic Management: competitiveness and globalization. Sauth-Western College Publishing USA 2001
7Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: Skripta PEF ČZU, 1995
8Hron, J. Teorie řízení. Praha: PEF ČZU, 2000. ISBN 80-213-0364-6
9Lagemaat, V.R. Tudory of Knowledge. Cambridge.Printed in the United Kingdom at the University Press. 2005. ISBN 978-0-521-54298-2
10Koontz, H., Wiehrich, H. Management. Praha, Victoria Publishing a.s., 1993
11Kotler, P. Marketing Management. Praha, Victoria Publishing, a.s., 1992
12Kotler,P. Moderní marketing. Praha, Grada Publishing a.s. 2007. ISBN 978-80-247-1545-2
13Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning. Prentice Hall International, UK, 1994
14Porter, M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1995
15Porter, M., Montgomery, C. Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage.The Harward Business Review Press, USA, 1991

Doporučená Literatura

1Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2002 ISBN 80-247-0469-2
2Ansoff, I., McDonnell, E. Implanting Strategic Management. Prentice Hall International UK, 1990
3Daft, R.L. Management. Thomosn Learning, Ohio USA 2004
4Fitzory, P., Hulbert, J. Strategic Management : reating valve in turbolent times. John Wiley a sons, Inc., UK 2005
5Grainer, S. Moderní management - základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2002
6Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E. Strategic Management: competitiveness and globalization. Sauth-Western College Publishing USA 2001
7Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: Skripta PEF ČZU, 1995