DEHEH8Y

Veřejná správa a regionální rozvoj DSP

KHVGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Čmejrek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zvládnutí základů politologie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je osvětlit problematiku regionálního rozvoje z pohledu současné politické teorie a zasadit ji do kontextu proměn rozhodovacích mechanismů dnešního světa. Předmět umožní absolventům doktorského studia lépe se orientovat v politických procesech, prohloubit znalosti o fungování politického systému, pochopit nové možnosti regionální politiky a plně se zapojit do regionálních rozvojových programů, a to i v návaznosti na regionální politiku EU.Výuka bude zahrnovat přednášky, semináře, individuální či skupinové projekty a případové studie.

Kmenová literatura

1Barša P - Strmiska M.: Národní stát a etnický konflikt. CDK, Brno1999.
2Blažek, B.: Venkov města média. SLON, Praha, 1998.
3Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha, 1997
4Česká společnost na konci tisíciletí I. a II. díl (sborník). Karolinum, Praha, 1999.
5Gellner A.: Národy a nacionalismus. nakl.Josef Hříbal 1993.
6Hobsbawm, E.: Národy a nacionalismus od roku 1780. CDK 2000.
7Hroch, M.: Na prahu národní existence, MF 1999.
8Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha, 1998.
9Mezihorák, F.: Hry o Moravu.
10Schubert, K.: Pluralismus versus korporatismus? Politologický časopis 3/1995, s. 175-191.
11Strmiska M. : Regionální strany a stranické systémy. CDK 1998.
12Svensson, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno, 1995.
13Programové dokumenty politických stran a zájmových skupin.

Doporučená Literatura

1Barša P - Strmiska M.: Národní stát a etnický konflikt. CDK, Brno1999.
2Blažek, B.: Venkov města média. SLON, Praha, 1998.
3Brokl, L. a kol.: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. SLON, Praha, 1997
4Česká společnost na konci tisíciletí I. a II. díl (sborník). Karolinum, Praha, 1999.
5Gellner A.: Národy a nacionalismus. nakl.Josef Hříbal 1993.
6Hobsbawm, E.: Národy a nacionalismus od roku 1780. CDK 2000.
7Hroch, M.: Na prahu národní existence, MF 1999.
8Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha, 1998.
9Mezihorák, F.: Hry o Moravu.
10Schubert, K.: Pluralismus versus korporatismus? Politologický časopis 3/1995, s. 175-191.
11Strmiska M. : Regionální strany a stranické systémy. CDK 1998.
12Svensson, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno, 1995.
13Programové dokumenty politických stran a zájmových skupin.