DEHEE1Y

Regionální a rurální rozvoj v evropském a globálním kontextu

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní před komisí
Předpoklady:regionální a rurální rozvoj
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je přiblížit regionální rozvoj a rozvoj venkova jako institucionalizovaný souhrn činností, který svými výstupy, výsledky a dopady ovlivňují životy lidí v různých částech světa, kteří se na něm zároveň podílejí. Celý tento přístup je zarámován do evropského a globálního kontextu. Proto se studenti nejprve detailně seznamují s teoretickými východisky regionálního rozvoje a rozvoje venkova. Tato východiska jsou následně konfrontována s institucionálním uspořádáním rozvoje venkova a regionálního rozvoje v rámci EU. Studenti jsou tak vedeni k získání dovedností aplikovat teoretické poznatky k praxi regionálního a rurálního rozvoje. Navíc, protože je regionální a rurální rozvoj v tomto předmětu chápán jako aktivita, jsou studenti vedeni také k umění využívat tzv. nehmatatelné formy kapitálu (vázané na lidi a jejich aktivity) v případě rozvoje venkova a regionů. Poslední část předmětu je zaměřena na rozvoj venkova a rozvoj regionů v propojení na problematiku globalizace a týká se tak i jiných částí světa než pouze EU nebo ČR. Výuka bude probíhat formou přednášek, které budou doplňovány četbou a rozborem vybraných dokumentů a teoretických statí o probírané problematice.

Kmenová literatura

1Bauman, Z. 1999. Globalizace (Důsledky pro člověka). Praha: Mladá fronta.
2Falk, I., Kilpatrick, S. 2000. What is Social Capital? A Study of Interaction in a Rural Community. Sociologia Ruralis 40 (1): 87-110
3Illner, M. 2002.České regiony na prahu evropské integrace. Str. 288-306 v Současná česká společnost: sociologická studie (ed. Z. Mansfeldová a M. Tuček). Praha: Sociologický ústav
4North, D. 1994. Vývoj ekonomické výkonnosti v čase (přednáška u příležitosti udělení Nobelovy ceny, 9. prosince 1993). Str. 754-765 v Oslava ekonomie: přednášky laureátů Nobelovy c
5Schumacher, E.F. 2000. Malé je milé, aneb, Ekonomie, která by počítala i s člověkem. Brno: Doplněk
6Sucksmith, M. 2000. Endogenous development, social capital and social inclusion: perspectives from LEADER in UK. Sociologia Ruralis 40 (2): 208-218
7Úvod do regionálních věd a veřejné správy. (Kolektiv autorů). Praha: IFEC
8 Wokoun, R., Malinovský, J., Damborský, M., Blažek, J., 2008. Regionální rozvoj (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: L

Doporučená Literatura

1Blažek J., Uhlíř, D. 2002. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Praha: Karolinum.
2Lowe, P. 2000. The Challenges for Rural development in Europe. Pp. 19-31 in Conference Proceedings (5th European Conference on Higher Agricultural Education): “From Production Ag
3Living Coutrysides: rural development process in Europe: the state of art (edited by Jan Douwe van der Ploeg, Ann Long, Jo Banks). 2002. Doetinchem - NL: Elsevier bedrijfsinforma
4Mlčoch, L. 1996. Institucionální ekonomie (učební text pro studenty vysokých škol). Praha: Karolinum
5Mlčoch, L. Machonin, P., Sojka, M. 2000. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). Praha: Karolinum.
6Putnam, R. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon&Schuster.
7Ray, C. 2000. The EU LEADER Programme: Rural Development Laboratory. Sociologia Ruralis 40 (2): 163-171.