DEHEK1Y

Sociální sítě, aktéři a instituce v regionálním rozvoji - DSP

KHVGarant předmětu: doc. Mgr. Helena Hudečková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Sociologie, Politologie, Metodologie sociologického výzkumu
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubení znalostí v problematice sociálního a regionálního rozvoje se zřetelem k jeho institucionálním aspektům a zvláště sociokulturním institucím.
Předmět probíhá formou tématických přednášek a diskusí, opřených o studium předmětně zaměřené odborné literatury. Je zakončen rozpravou nad zpracovaným tématem.

Kmenová literatura

1Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha 2002.
2Buštíková L.: Analýza sociálních sítí. Sociologický časopis, 1999, 35 (2).
3Giddens, A. : Sociologie. Argo, Praha 1999.
4Kayser, B.: La renaissance rurale. Paris 1990.
5Lee, J., Árnason, A., Nightingale, A., Shucksmith, M.: Networking: Social Capital and Identities in European Rural Development. Sociologia Ruralis, 2005, 45 (4).
6Lowe, P.: The Challenges for Rural Development in Europe. In Conference Proceedings (5th European Conference on H A E): From Production Agriculture to Rural Development. Plymouth 2
7Rural Development in Europe: the EU LEADER Programe Reconsidered (papers edited and introduced by Christopher Ray). Sociologia Ruralis 2000 40 (2).
8Triglia, C.: Social Capital and Regional Development. European Journal of Social Theory, 2001, 4 (4).
9Velký sociologický slovník. Karolinum, Praha 1996 (vybraná hesla).

Doporučená Literatura

1Buštíková, L.: Analýza sociálních sítí. Sociologický časopis, 1999, 35 (2).
2Frič, P.: Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis, 2008, 44 (2). oto časopisu.
3Hubík, S.: Social construction of local/regional cupital. Agricultural Economics, 2004, 50 (10).
4Hudečková,H., Lošťák, M. Social Capital in the Change of the Czech agriculture. Zemědělská ekonomika, 2003, 49(7).
5Lošťák, M.: Rozvoj regionů a venkova jako aktivita. Česká zemědělská univerzita, Praha 2006.
6Shucksmith, M.: Endogenous Development, Social Capital and Social Inclusion: Perspectives from LEADER in the UK. Sociologia Ruralis, 2002, 40 (2).
7Swain, N.: Social Capital and its Uses. Archives Européennes de Sociologie, 2003, XLIV (2).