DEHEA6Y

Sociologie venkovského prostoru DSP

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:rurální sociologie, statistik, politologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět zahrnuje orientaci v teoretických předpokladech sociologického přístupu a v metodách a technikách sociologického výzkumu. Zabývá se socio-demografickými i sociologickými problémy a úlohou regionální politiky v rozvoji venkova.
Předmět se zabývá sociologickým přístupem k základním sociálním a ekonomickým kategoriím venkovského života. Pozornost je věnována praktickému využití dat sociálního charakteru v oblasti veřejné správy rozhodovacích orgánů. Posluchači jsou vedeni k samostatnému řešení teoretických otázek i praktických úkolů.

Kmenová literatura

1Majerová, V. a kolektiv: Sociologie venkova a zemědělství. Skriptum, PEF ČZU,
2Lofland, J., Lofland, L. H.: Analyzing social settings: a guide to qualitative observation and analysis (3. vydání). Wadsworth Publishing, Belmont, CA. 1995
3Hudečková, H., Lošťák, M.: Sociologie I. a II. Skriptum, PEF ČZU, Praha 1996, 1998
4Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž, L.: Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology, Skriptum PEF ČZU, Praha 2001
5Hrabánková, M. a kol.: Regionální politika v zemědělství. Výzkumná studie. VÚZE, Praha 1994
6Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Universita Karlova, Praha, 1997
7Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. UK Karolinum, Praha, 1993
8Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Universita Karlova, Praha, 1993
9Malý sociologický slovník. Svoboda, Praha, 1970
10Buriánek, J.: Sociologická metodologie: přetrvávající spory a další pokroky. Universita Karlova, Praha, 1994
11Kabátek, A.: Sociologické texty I., II. Karolinum, Praha 1994, 1995
12Alan, J. ed.: Dialogy o občanské společnosti. SLON, Praha 1995
13Corbin, J., Strauss, A.: Grounded theory method: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13, str. 3-21, 1990
14Večerník, J, Matějů, P.: Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Academia
15Babbie, E.: The practice of social research (7. vydání). Wadsworth Publishing, Belmont, CA. 1995

Doporučená Literatura

1Alan, J. editor: Dialogy o občanské společnosti. SLON, Praha 1995.
2Berger, P. L.: Pozvání do sociologie, Naše vojsko, Praha 1991.
3Bláha, I. A.: Sociologie sedláka a dělníka. Praha 1925, II. vydání 1937.
4Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy společenských věd — psychologie, sociologie. Fortuna, Praha 1996.
5Babbie, E.: The practice of social research (7. vydání). Wadsworth Publishing, Belmont, CA. 1995
6Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Universita Karlova, Praha, 1997
7Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Karolinum, Praha, 1992