DEHEM4Y

Metodologie výzkumu v sociálních vědách

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:sociologie a statistika
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je koncipován jako metodologický kurs pro samostatné zvládnutí základních metod a technik sociologického výzkumu. Klasické i alternativní techniky sběru dat jsou doplněny o různé způsoby práce s daty, interpretace a použití pro praktické účely. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami kvantitativního i kvalitativního výzkumu v sociálních vědách. Na seminářích budou procvičovány jednotlivé techniky v návaznosti na témata probraná při přednáškách. Na konci kursu by studenti měli být schopni sami zvolit vhodné přístupy pro zkoumání problémů, připravit empirické šetření, zvládnout interpretaci získaných dat a navrhnout využití získaných poznatků pro řešení konkrétních situací.

Kmenová literatura

1Berg, B. L.: Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 2nd edition. Allyn & Bacon, 1995.
2Denzin, N. K.: The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. McGraw-Hill, New York, 1989
3Giddens, A.: Sociologie. Argo, Praha, 2001
4Kirk, J., Miller, M. L.: Reliability and Validity in Qualitative Research. Sage, Beverly Hills, CA. 1986.
5Lofland, J., Lofland, L. H.: Analyzing social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. 1st edition. Wadsworth Publishing, Belmont, CA. 1984.
6Morgan, D. L.: Focus Group as Qualitative Research. Sage, Newbury Park, CA. 1988.
7Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Vydavatelství Karolinum, Praha, 1993.

Doporučená Literatura

1Babbie, E. R.: The Practice of Social Research. 7th edition. Wadsworth Publishing Company, CA. 1994.
2Bailey, K. D.: Methods of Social Research. 3rd edition. The Free Press, Division of Macmillan, Inc., New York, 1987.
3Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Vydavatelství Karolinum, Praha, 1993.
4Denzin, N. K., Lincoln, X. S.: Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks, CA. 1994.
5Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Univerzita Karlova, Praha, 1992.