DEHES2Z

Metodologický seminář

KHVGarant předmětu: prof. Ing. PhDr. Věra Majerová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Schopnost rozlišení témat základního a aplikovaného výzkumu ve společenských vědách. Schopnost identifikace sociálního problému a formulace adekvátního přístupu k jeho řešení. Schopnost vytvoření hypotéz a cest jejich verifikace. Schopnost operacionalizace multidimenzionálního konceptu.
Popis, cíl a formy výuky:Obecná část. Orientace v pojmech a směrech základního i aplikovaného výzkumu. Získání obecných znalostí o výzkumných přístupech, charakteru dat, zdrojích dat, možnostech prezentace dat, interpretace dat, možnostech predikce, etických principech výzkumné práce.
Speciální část.Orientace v pojmech a směrech výzkumu v sociálních vědách (základního i aplikovaného). Získání znalostí o charakteru společensko-vědního přístupu, jeho specifických rysech a metodologii. V historických souvislostech ukázat vývoj společensko-vědního bádání a změny v chápání etiky. Získání informací o způsobech získávání dat a práci s nimi, přístupu k datovým zdrojům a možnostech jejich využívání.

Kmenová literatura

1Babbie, E. R.: The Practice of Social Research. 7th edition. Wadsworth Publishing Company, CA, 1994
2Denzin, N. K., Lincoln, X. S.: Handbook of Qualitative Research. Sage. Thousand Oaks, CA, 1994
3Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1993
4Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Univerzita Karlova, Praha, 1997.
5Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž, L.: Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology, PEF ČZU v Praze, Praha, 2004.
6Majerová, V., Majer, E.: Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství část II. PEF ČZU v Praze, Praha, 2007
7Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, část I. PEF ČZU v Praze, Praha, 2006.
8Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Univerzita Karlova, Praha, 1993.

Doporučená Literatura

1Babbie, E. R.: The Practice of Social Research. 7th edition. Wadsworth Publishing Company, CA, 1994
2Denzin, N. K., Lincoln, X. S.: Handbook of Qualitative Research. Sage. Thousand Oaks, CA, 1994.
3Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1993
4Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Univerzita Karlova, Praha, 1997.
5Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž, L.: Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology, PEF ČZU v Praze, Praha, 2004.
6Majerová, V., Majer, E.: Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství část II. PEF ČZU v Praze, Praha, 2007.
7Majerová, V., Majer, E.: Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství, část I. PEF ČZU v Praze, Praha, 2006