DEREH6Y

Logistický management

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:Koncept předmětu se snaží aplikovat současné domácí i zahraniční teoretické přístupy v našich podmínkách a názorně seznamovat studenty s moderními vývojovými trendy v logistice. Posláním předmětu je rozšířit poznání studentů z oboru logistiky a podnítit jeho zájem o využití logistického řízení jako jednoho z důležitých faktorů posílení konkurenční schopnosti českých firem v oblasti snižování nákladů a zvýšení pružnosti a kvality péče o
zákazníka. Cílem výuky předmětu je získání a prohloubení znalostí z oblasti řízení logistických procesů v návaznosti na výrobní procesy. Důraz je kladen především na rozhodovací procesy v oblasti řízení zásob, ve sféře vstupních a výstupních procesů a
logistickým technologiím s důrazem na jejich širší vazby. Pochopení těchto vazeb je nezbytným předpokladem růstu výkonnosti a hospodárnosti logistického systému firem v duchu nejlepších zásad procesního přístupu. Obsahem výuky jsou proto rovněž případové
studie, demonstrující praktické dopady aplikace teorie logistického řízení v praxi.

Kmenová literatura

1DOUGLES, M.L.,STOCK,J.R., ELLRAM,L.M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1
2GROS, I. Logistika. Praha: VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6
3JACOBS, R.F. Optimized Production Technology uncover. Industrial Engieering October, 1984. s.85
4NĚMEC, F. Výrobní logistika pro ekonomy. Opava: Slezská universita, 2002. ISBN 80-7248-141-X
5NEUMANN, K. Produktions und Operations Management. Berlin: Springer-Verlag 1996. ISBN 3-540-60929-6
6PERNICA, P. Logistický management. Praha: Radix, 1998. ISBN 80-86031-13-6
7PFOHL, H.CH. Logistiksysteme. Betriebswirtschafliche Grundlage 5 Aufl. Berlin:Verlag, 1996. ISBN 3-540-50224-6
8PFOHL,H.CH. Logistikmanagement-Funktionen und Instrumente. Berlín: Verlag,1994. ISBN 3-534-40235-1
9PFOHL, H.CH. Banklogistik – Losungsansatze fur interne ind externe Dienstleister Berlín: Verlag, 2004. ISBN 3-503-07492-9
10PRECLÍK, V. Průmyslová logistika. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02139-4
11SCHULTE, CH. Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-87-2F
12ŠTŮSEK, J. Logistický management. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1259-9
13ŠTŮSEK, J. Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha, C.H.Beck 2007.ISBN 978-80-7179-534-6
14TOMEK, G. a VÁVROVÁ, V. Řízení výroby. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-955-1
15WEBER, J. Logistik – und – Suppply – chain – Controlling. Stuttgart:Verlag, 2002. ISBN 3-791-02068-4

Doporučená Literatura

1DOUGLES, M.L.,STOCK,J.R., ELLRAM,L.M. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1
2GROS, I. Logistika. Praha: VŠCHT, 1996. ISBN 80-7080-262-6
3JACOBS, R.F. Optimized Production Technology uncover. Industrial Engieering. October, 1984. s.85
4NĚMEC, F. Výrobní logistika pro ekonomy. Opava: Slezská universita, 2002. ISBN 80-7248-141-X
5NEUMANN, K. Produktions und Operations Management. Berlin: Springer-Verlag 1996. ISBN 3-540-60929-6
6PERNICA, P. Logistický management. Praha: Radix, 1998. ISBN 80-86031-13-6
7PFOHL, H.CH. Logistiksysteme. Betriebswirtschafliche Grundlage 5 Aufl. Berlin:Verlag, 1996. ISBN 3-540-50224-6