DEAEN2Y

Modelování znalostí

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu
Předpoklady:Teorie systémů a aplikovaná systémová věda
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem v oblasti vědních disciplín, které se zabývají různými formami modelování a reprezentace znalostí. Důraz je kladen na práci se znalostmi z aplikačních domén, které si studenti zvolí s ohledem na téma zpracovávané disertační práce.

Výuka probíhá formou seminářů k vybraným tématickým okruhům. Konkrétní témata jednotlivých seminářů budou upřesňována podle zaměření doktorandů ve vztahu k řešeným disertačním pracím.

Kmenová literatura

1Dömeová, L., Houška, M., Beránková, M. (2008): Systems Approach to Knowledge Modelling. Graphical Studio Olga Čermáková, Hradec Králové, 282 s., ISBN 978-80-86703-30-5
2Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.. (2004): Umělá inteligence I – IV. Academia Praha, ISBN 80-200-0502-1.
3Berka P. (1995): Tvorba znalostních systémů. VŠE Praha, 190 s., ISBN 80-7079-676-6.
4Janíček, P. (2002): “Systems Methodogoly”, In: Proceedings of the Conference SYSTE 02, Plzeň, pp. 57-85, ISBN 80-86596-06-0.
5Wierbicki, A. P., Nakamori, Y. (2007): “Creative Space: Models of Creative Processes for the Knowledge Civilization Age”, Springer Verlag, 289 p., ISBN 978-3540284581.
6Zack, M. H. (1999): “Managing Codified Knowledge”, Sloan Management Review 40 (4), pp. 45-58, ISSN 1532-9194.
7Provazník, I., Kozumplík, J. (1999): “Expert Systems”, VUT Brno, 101 p., ISBN 80-214-1486-3.
8Griseri, P. (2002): “Management Knowledge: a Critical View”, Scandinavian Journal of Management 19 (3), pp. 398-401, ISSN 0956-5221.
9Gamble, P. R., Blackwell, J. (2001): “Knowledge management”, Kogan Page, 256 p., ISBN 978-0749436490.
10Firestone, J. M. (2003): “Enterprise Information Portals and Knowledge Management”, Butterworth-Heienemann, 422 p., ISBN 0750674741.

Doporučená Literatura

1Dömeová, L., Houška, M., Beránková, M. (2008): Systems Approach to Knowledge Modelling. Graphical Studio Olga Čermáková, Hradec Králové, 282 s., ISBN 978-80-86703-30-5
2Berka P. (1995): Tvorba znalostních systémů. VŠE Praha, 190 s., ISBN 80-7079-676-6.
3Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.. (2004): Umělá inteligence I – IV. Academia Praha, ISBN 80-200-0502-1.
4Wierbicki, A. P., Nakamori, Y. (2007): “Creative Space: Models of Creative Processes for the Knowledge Civilization Age”, Springer Verlag, 289 s., ISBN 978-3540284581.
5Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995): The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, 304 s., ISBN 978-0195092691.
6de Long, D. W. (2004): Lost Knowledge: Confronting the Threat of an Aging Workforce. Oxford University Press, 272 s., ISBN 978-0195170979.