ETE05E

Informační systémy

KITGarant předmětu: Ing. Edita Šilerová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Informatika I., Informatika II.
Popis, cíl a formy výuky: Cílem předmětu je vysvětlit význam informací, jejich zpracování a vyhodnocení. Předmět Informační systémy umožní studentům seznámení se s oblastí informačních a komunikačních technologií. Absolventi předmětu Informační systémy budou schopni pracovat v podnikovém týmu podílejícím se na řízení informatiky.
Proces výuky je rozdělen na přednášky a cvičení, v průběhu cvičení studenti zpracovávají dvě semestrální práce, které v týmech prezentují. Přínosem cvičení je seznámit se s IS podniku a popsat jeho základní charakteristiku dle zadání.

Kmenová literatura

1Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace.Management Press 1997. 348s. - ISBN 80-86017-03-8
2Dohnal, J. - Pour, J.: Architektury informačních systémů v průmyslu a obchodě. Ekopress 1997. 299s. - ISBN 80-86119-02-5
3Brukner, T. - Voříšek, J.: Outsourcing informačních systémů. Ekopress 1998. 115s. - ISBN 80-86354-04-7
4Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů. Grada 1992. 224s.- ISBN 80-85623-07-2
5Tietze, P.: Strukturální analýza - úvod do projektu řízení. Grada 1992.347s. - ISBN 80-85424-75-2
6Král, J.: Informační systémy, Science, 1998, s.360, ISBN 80-86083-00-4
7Cast-Baril, W. - Ronald, T.: Information Technology and Management.1997. 512s. ISBN 0-256-17618

Doporučená Literatura

1Tvrdíková, M., Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách, Grada, 2000, s.110, ISBN 80-7169-703-6
2Greer, T.: Intranety principy a praxe, Computer Press, 1999, s. 309. ISBN 80-7226-135-5
3Palmer, S.; Weaver, M.: Úloha informací v manažerském rozhodování, Grada, 2000, s.168, ISBN 80-7169-940-3
4Časopisy: aktuální články - Computer World, Moderní řízení, Softwarové noviny