ZOZ74E

Odpady KS

KGEVGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:chemie prostředí
Popis, cíl a formy výuky:Souvislosti s předcházením vzniku odpadů a způsobů jejich využití a odstraňování v rámci právních předpisů. Získání znalostí o vlivu odpadů na životní prostředí a bezpečném nakládání s vybranými druhy odpadů, včetně komunálních. Praktické seznámení podmínkami provozu zařízení
(skládky, spalovny, recyklace), technickým zabezpečením, rekultivací a analýzou ekologických rizik skládek.

Kmenová literatura

1Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Praha: MŽP ČR 2006. 636 s. ISBN 80-7212-443-9
2Zpráva o životním prostředí České republiky. Praha: MŽP, 2006. 236 s. ISBN 80-7212-444-7
3Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství - Odpadové fórum 2007, Biodegrabilní a nebezpečné odpady, materiálové a energetické využití. Sborník přednášek svazek 3. Praha
4Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o Interpretační sdělení o odpadech a vedlejších produktech : KOM(2007) 59 v konečném znění, Bruselu dne 21.2.2007
5Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century. Paris: OECD, 2002, pp. 236.
6Waste Strategy 2000 for England and Wales. London: Department of the Environment, Transport and the Regions, 2000.199 s. ISBN 0 10 146933 0
7BENEŠ, B., a kol.: Praktická příručka odpadového hospodářství. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. ISBN 80-902247-9-2
8JELÍNEK a kol.: Hospodaření a manipulace s odpady ze zemědělství a venkovských sídel. Praha : Ing. František Savov, 2001. 236 s.
9KUMMER, K.: International Management of Hazardous Wastes: the Basel Convention and related rules. 1. vyd. Oxford: University Press, Biddles Ltd., 1999. 455 pp. ISBN 0-19-825994-
10NESVADBA, J.; VELEK, K.: Tuhé odpady. Praha, 1983. 309s. 04-703-83
11VEJNAR,P.; MLNAŘÍKOVÁ,J. : Manuál pro vedení evidencí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Centrum pro hospodaření s odpady, VÚV T.G.M. Praha 2003, www.vuv/ceho.cz 12.
12Právní předpisy : Zákon č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů (včetně prováděcích předpisů)
13VANCINI, F.: Strategie prevence odpadů.Paříž: OECD, 2001. (referenční příručka OECD).
14Státní politika životního prostředí ČR. Praha: MŽP ČR, 2004. www.env.cz
15Plán odpadového hospodářství ČR. Praha : MŽP, 2003. www.env.cz

Doporučená Literatura

1BOŽEK,F.; URBAN, R.; ZEMÁNEK,Z .: Recyklace. 1. vyd. Vyškov: Moravia Tisk, 2002. 202 s. ISBN 80-238-9919-8
2FEDIUK, F. : Odpady, skládky, rekultivace. 1. vyd. Praha: Pražský technologický institut, 2006. 112 s. ISBN: 80-86900-02-9
3KOTOULOVÁ, Z.;VÁŇA, J.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem. Praha: MŽP, 2001. 70s. Edice Na pomoc praxi v odpadovém biohospodářství“ Svazek I. ISBN 80- 7212-201-0
4STRAKA, F. a kol.: Bioplyn, Říčany, Gas s.r.o., 2003. 517 s. ISBN 80-7328-029-9
5ŠLESINGER, J.; KOZIELOVÁ, Z.; NAJMANOVÁ,K.: Čistší produkce. Praha: CENIA, 2007
6VOŠTOVÁ,V.; FRIES, J.: Zpracování pevných odpadů. Praha: ČVUT Fakulta strojní, 2003. 77s. ISBN 80-01-02672-8
7VRBOVÁ, M.; MIKULOVÁ, V.; BALNER, P.,: Hospodaření s odpady v obcích. Praha: EKO-KOM, a.s., 2003. 184 s. ISBN 80-239-0743-3