ZBZ71E

Krajinné plánování

KBUKGarant předmětu: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:krajinná ekologie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je zprostředkovat studentům základní teoretická a praktická východiska krajinného plánování v České republice a naučit je syntézu dílčích problematik v jednom plánovacím dokumentu. Student je po absolvování schopen pohlížet na jednotlivé projekty v širších souvislostech. Předmět je vhodný pro získání autorizace pro projektování pozemkových úprav, hodnocení vlivů na životní prostředí a územní plánování.

Kmenová literatura

1SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování. Praha:Nakl. N. Skleničková, 2003.
2DUMBROVSKÝ, M.: Prozatímní metodický návod k projektování KPÚ. Praha:VÚMOP Zbraslav,1992.
3LÖW, J. a kol.: Rukověť projektanta ÚSES. Brno,1992. Doplněk.
4HORKÝ, J.; VOREL, I.: Tvorba krajiny. Praha:ČVUT, 1980.
5LÖW, J.; MÍCHAL, I.: Krajinný ráz. Kostelec n. Č.L.:Nakladatelství Lesnická práce, 2003.

Doporučená Literatura

1SKLENIČKA, P.: Základy krajinného plánování. Praha:Nakl. N. Skleničková, 2003.
2DUMBROVSKÝ, M.,: Prozatímní metodický návod k projektování KPÚ. Praha:VÚMOP Zbraslav,1992.
3LOW, J. a kol.: Rukověť projektanta ÚSES. Doplněk. Brno,1995.
4HORKÝ, J.; VOREL, I. : Tvorba krajiny. Praha:ČVUT,1980.
5LOW, J.; MÍCHALl, I.: Krajinný ráz. Kostelec n. Č.L.: Nakladatelství Lesnická práce, 2003.