ERA72E

Management a marketing FAPPZ KS

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:bez specifikace
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vytvoření pojmové základny v oboru řízení podniku a základních poznatků ke zvládnutí manažerský dovednosti v řízení a rozvoji podniku a podnikání. Základní formou výuky jsou přednášky s využitím didaktické techniky a cvičení, z nichž část je vedena seminání formou. Ve cvičeních je studentům poskytováno metodické vedení pro praktické aplikace metod marketingového průzkumu a pro samostatné zpracování projektů, jejichž úspěšné obhájení je podmínkou zápočtu. Posluchač je seznámen s teoretickými a metodickými východisky marketingu a managementu, s úspěšným řízením podnikatelských subjektů v podmínkách tržního prostředí. Učí se poznávat a definovat vztah konkrétního tržního prostředí k chování podnikatelského subjektu.

Kmenová literatura

1KOONTZ,H., WEIHRICH,H.: Management. Victoria Publishing, a.s., Praha 1993
2Kotler, P.: Marketing Management, analýza, plánování využití, kontrola. Victoria Publishing, a.s. Praha 1991
3Hron, J. a kol.: Strategické řízení. PEF ČZU v Praze, 1998
4Nekonečný, M.: Motivace pracovního jednání a jeho řízení. Management Press, Praha 1992
5Stýblo, J.: Efektivní manažer. Montanex, Ostrava 1993
6Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi. Grada, Praha 1992
7Zbořil, K.: Marketingový výzkum. Metodologie a aplikace. VŠE, Praha 1998
8Další literatura bude uvedena na přednáškách.

Doporučená Literatura

1KOONTZ,H., WEIHRICH,H.: Management. Victoria Publishing, a.s., Praha 1993
2Kotler, P.: Marketing Management, analýza, plánování využití, kontrola. Victoria Publishing, a.s. Praha 1991
3Hron, J. a kol.: Strategické řízení. PEF ČZU v Praze, 1998
4Nekonečný, M.: Motivace pracovního jednání a jeho řízení. Management Press, Praha 1992
5Stýblo, J.: Efektivní manažer. Montanex, Ostrava 1993
6Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi. Grada, Praha 1992
7Zbořil, K.: Marketingový výzkum. Metodologie a aplikace. VŠE, Praha 1998
8Další literatura bude uvedena na přednáškách.