ERE13E

Marketing I. VSRR

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Základy řízení,Obecná ekonomie I. a II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je zpřístupnit studentům základní teoretické znalosti z oblasti marketingu, seznámit je se základními koncepcemi a metodickými přístupy používané pro analýzu vnějšího i vnitřního marketingového prostředí podniků v návaznosti na principy uplatňování marketingového přístupu v podnicích.
Základní formou výuky jsou přednášky, pro cvičení je zvolena forma tématických seminářů a průběžných konzultací k individuálnímu zpracování esejí na zadané téma a semestrálního týmového projektu na zadané téma. Podmínkou zkoušky je prezentace a obhajoba projektu.


Kmenová literatura

1KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-5334
2LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1
3PŘIBOVÁ, M., MLYNÁŘOVÁ, L., HINDLS, R., HRONOVÁ, S., Strategické řízení značky , Ekopress, Praha 2000
4NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha, Academia, 1997. ISBN 80-200-0628-1
5KOMÁRKOVÁ, R., RYMEŠ, M., VYSEKALOVÁ, J., Psychologie trhu, Grada 1998
6ZBOŘIL, Kamil. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 1. vydání. Praha: VŠE, 1998. 171 s. ISBN 80-7079-394-5.
7HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G., J. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, 2006. ISBN 80-86131-70-X
8McCARTHY, E. J. PERRAULT W, D., Jr. : Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha 1995
9VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy, Grada, 2000. ISBN 978-80-247-2196-5
10KŘÍŽEK, Z. Život s reklamou, Grada, 2000.
11BRANNAN, T. Jak se dělá účinná reklama. Management Press, 1996. ISBN 80-85603-99-3
12BAGGIO, A. Skrytá tvář reklamy. Nové Město 1996, ISBN 80-902084-2-8
13TOSCANI, O. Reklama je navoněná zdechlina. Slováry, 1996. ISBN 80-85871-82-3
14LINHART, Z. Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7

Doporučená Literatura

1HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-996-9.
2PŘIBOVÁ, Marie, MLYNÁŘOVÁ, Lenka, HINDLS, Richard., HRONOVÁ, Stanislava. Strategické řízení značky. Praha: Ekopress, 2000. 150 s. ISBN 80-86119-27-0
3KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
4FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-811-2.
5HLAVENKA, Jiří. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2001. 157 s. ISBN. 80-7226-498-2.
6LINHART, Z. Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1
7LINHART, Z. Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7