ERE91E

Marketing I. VSRR Cheb KS

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Statistika, Obecná ekonomie I. a II.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je zpřístupnit studentům základní teoretické znalosti z oblasti marketingu, seznámit je se základními koncepcemi a metodickými přístupy používané pro analýzu vnějšího i vnitřního marketingového prostředí podniků v návaznosti na principy uplatňování marketingového přístupu v podnicích.
Základní formou výuky jsou přednášky, pro cvičení je zvolena forma tématických seminářů a průběžných konzultací k individuálnímu zpracování esejí na zadané téma a semestrálního týmového projektu na zadané téma. Podmínkou zkoušky je prezentace a obhajoba projektu.


Kmenová literatura

1Kotler, Philip, : Marketing management, Grada, Praha 1999
2Přibová, M., Mlynářová, L., Hindls, R., Hronová, S., Strategické řízení značky , Ekopress, Praha 2000
3Linhart, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003
4Lyková, Jana, : Marketingový audit a kontrola, Grada, Praha 2000
5Komárková R., Rymeš, M., Vysekalová, J., Psychologie trhu, Grada 1998
6Odborná periodika věnovaná jproblematice marketingu. Např. Strategie, Marketing a media (tyto tituly lze nalézt i na internetu na příslušné adrese) Marketing magazine atd.
7WWW stránky věnované marketingové problematice
8Kotler,P.: Marketing management, Prentice - Mall Inter. Editions, USA 1982
9McCarthy, E. Jerome. Perrault Wiliam, D., Jr. : Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha 1995

Doporučená Literatura

1McCarthy, E. Jerome. Perrault Wiliam, D., Jr. : Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha 1995
2Přibová, M., Mlynářová, L., Hindls, R., Hronová, S., Strategické řízení značky , Ekopress, Praha 2000
3Kotler, Philip, : Marketing management, Grada, Praha 1999
4Lyková, Jana, : Marketingový audit a kontrola, Grada, Praha 2000
5Komárková R., Rymeš, M., Vysekalová, J., Psychologie trhu, Grada 1998
6Odborná periodika věnovaná jproblematice marketingu. Např. Strategie, Marketing a media (tyto tituly lze nalézt i na internetu na příslušné adrese) Marketing magazine atd.
7Kotler, P.: A Framework for Marketing Management, Pearson Education International Edition 2003.