DEEEA5Y

Ekonomika a řízení

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:ukončené VŠ vzdělání
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí doktorandů v oblastech ekonomiky agrárního sektoru, ekonomiky podniku a managementu. Tyto znalosti budou využívány při orientaci a vlastním zpracování disertačních prací.

Kmenová literatura

1Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Praha
2Button K.,Pentecost E.:Regional economic performance within the European Union,Edward Elgar,Cheltenham,UK ,1999
3Daft, R.L. Management. Thomosn Learning, Ohio
4Fitzory, P., Hulbert, J. Strategic Management : reating valve in turbolent times. John Wiley a sons
5Grainer, S. Moderní management - základní myšlenkové směry. Praha
6Homolka,J. a kol.:Agrární a strukturární politika,PEF ČZU Praha 2010
7Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha
8Hron, J. Teorie řízení. Praha: PEF ČZU, 2000
9Lagemaat, V.R. Tudory of Knowledge. Cambridge.Printed in the United Kingdom at the University
10Koontz, H., Wiehrich, H. Management. Praha, Victoria Publishing a.s.
11Kotler, P. Marketing Management. Praha, Victoria Publishing, a.s.
12Kotler,P. Moderní marketing. Praha, Grada Publishing a.s.
13Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning. Prentice Hall International
14Porter, M. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing,
15Porter, M., Montgomery, C. Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage.The Harward Business Review Press

Doporučená Literatura

1Homolka,J. a kol.:Agrární a strukturární politika,PEF ČZU Praha 2010
2Veber, J. a kol., Management - základy, prosperita globalizace. Praha: Management Press
3Vodáček, L., Rosický, A. Informační management: Pojetí, poslání a aplikace. Praha: Management Press