DEZEA4Y

Odborný anglický jazyk II.

KJGarant předmětu: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:angličtina B 2
Popis, cíl a formy výuky:Doktorand dosahuje znalostí a dovedností vyjadřovat se anglicky aktivně ve svém studijním (vědním) oboru a na rozdíl od úrovně B2 prokazuje nadprůměrné znalosti a schopnosti. Prokazuje to schopností připravit si referát, přednášku nebo vystoupení ve svém oboru. To si připraví ke zkoušce jako projekt na power pointu, který předloží v papírové podobě. Dále prokazuje schopnost překládat odborný text svého oboru z češtiny do angličtiny. Pro představu: zatímco na úrovni B2 prokazuje své znalosti angličtiny jakoby doma, na svém pracovišti, na úrovni C1 prokazuje své dovednosti jakoby v zahraničí simulovaným vystoupením, diskusí a překladem z Č do A.

Kmenová literatura

1Jakékoli učebnice angličtiny pro vyšší úroveň studia
2Odborné učebnice a publikace české i anglické relevantní pro studium doktoranda
3Odborné texty publicistické (noviny, odborné časopisy) k nácviku překladu

Doporučená Literatura

1Zemědělská angličtina, Voráček, Profi Press 2004 (texty podle konkrétní potřeby doktorandů)
2Odborné texty pro nácvik překladu - dodá vyučující nebo sami doktorandi
3Odborná literatura studovaného oboru - doporučí školitel a schválí pedagog angličtiny
4Literatura musí být od autora, který je rodilým mluvčím a musí být aktuální ke studiu doktoranda