EEE58E

Ekonomika veřejného sektoru VSRR Praha

KEGarant předmětu: Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Mikroekonomie a makroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou fungování veřejného sektoru národního hospodářství. Absolventi získávají teoretické znalosti v oblasti ekonomických základů moderního státu, teorie blahobytu, ekonomické analýzy veřejných statků, v problematice veřejných rozpočtů, v oblasti výdajové, daňové, stabilizační a přerozdělovací politiky.
Absolventi umí teoreticky postihnout dopady ekonomických nástrojů státu, a to z hlediska dílčí i všeobecné rovnováhy, rozumí problematice veřejné volby a získávají praktické znalosti v hodnocení veřejných výdajových programů. Jejich teoretické znalosti jsou rozšířeny o aktuální informace z oblasti veřejné správy a veřejných financí.
Výuka je realizována formou přednášek a seminářů. Výuka je realizována formou přednášek a seminářů.

Kmenová literatura

1Stiglitz J.E. Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, 1997
2Strecková Y., Malý I. a kol.:Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Computer Press, Praha, 1998
3Vybíhal V.:Veřejné finance, E.I.A. Hradec Králové, 1995
4Stiglitz J.E.: Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, 1997
5Krebs V., Durdisová J., Poláková O., Žižková J.: Sociální politika, Codex, Praha, 1997
6Strecková Y., Malý I. a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Computer Press, Praha, 1998
7Hamerníková B., Kubátová K.: Veřejné finance, Eurolex Bohemia, Praha, 2004
8Ochrana F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Management Press, Praha,2001
9Peková J.,Pilný J.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPI, Praha, 2002
10Ochrana F.: Veřejná volba a řízení veřejných výdajů, Ekopress, Praha, 2003
11Zákony o rozpočtových pravidlech
12Zákony o rozpočtovém určení daní
13Noviny a časopisy: Hospodářské noviny, Ekonom, Veřejná správa, Moderní obec, Obec a finance ad.
14Peková J.: Veřejné finance - úvod do problematiky, ASPI Publishing, Praha, 2005
15Rektořík J a kol.: Ekonomika a řízení veřejného sektoru, Ekopress, Praha, 2007

Doporučená Literatura

1Musgrave R.A., Musgraveová P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press, Praha, 1994
2Peková J., Pilný J.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPI, Praha, 2002
3Stiglitz J.E.: Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, 1997
4Strecková Y., Malý I. a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Computer Press, Praha, 1998
5Hamerníková B., Kubátová K.: Veřejné finance, Eurolex Bohemia, Praha, 2004
6Peková J.: Veřejné finance - úvod do problematiky, ASPI Publishing, Praha, 2005
7Rektořík J. a kol.: Ekonomika a řízení veřejného sektoru, Ekopress, Praha, 2007