EEE83E

Ekonomika veřejného sektoru VSRR Most

KEGarant předmětu: Ing. Irena Benešová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 15
Hodin cvičení/semestr: 5
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou fungování veřejného sektoru národního hospodářství.Důraz je kladen zejména
na výdajovou a příjmovou stránku státního rozpočtu. Výuka bude realizována formou přednášek a seminářů.

Kmenová literatura

1Stiglitz J.E. Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, 1997
2Strecková Y., Malý I. a kol.:Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Computer Press, Praha, 1998
3Vybíhal V.:Veřejné finance, E.I.A. Hradec Králové, 1995
4Stiglitz J.E.: Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, 1997
5Krebs V., Durdisová J., Poláková O., Žižková J.: Sociální politika, Codex, Praha, 1997
6Strecková Y., Malý I. a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Computer Press, Praha, 1998
7Hamerníková B., Kubátová K.: Veřejné finance, Eurolex Bohemia, Praha, 2000
8Ochrana F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Management Press, Praha,2001
9Peková J.,Pilný J.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPI, Praha, 2002
10Ochrana F.: Veřejná volba a řízení veřejných výdajů, Ekopress, Praha, 2003
11Zákony o rozpočtových pravidlech
12Zákony o rozpočtovém určení daní
13Noviny a časopisy: Hospodářské noviny, Ekonom, Veřejná správa, Moderní obec, Obec a finance ad.

Doporučená Literatura

1Musgrave R.A., Musgraveová P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press, Praha, 1994
2Peková J., Pilný J.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPI, Praha, 2002
3Stiglitz J.E.: Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, 1997
4Strecková Y., Malý I. a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Computer Press, Praha, 1998