EREH3E

Marketingové řízení PaA Cheb

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Čerkasov

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 4
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Ekonomika agrárního sektoru, Provoz a hospodaření podniků, Informatika, Ekonomika podniku
Popis, cíl a formy výuky:Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, která jsou převážně vedena formou tématických seminářů a konzultací. Jedna třetina cvičení je věnována praktické aplikaci teoretických znalostí z přednášek s cílem vyřešit konkrétní marketingový problém v rámci marketingového mixu u vybraného produktu. Druhá třetina cvičení je určena ke konzultacím k individuálně zpracovávaným esejím na zadané téma. Závěrečná třetina cvičení je vymezena pro týmové zpracování a prezentaci semestrálního projektu, k němuž studenti získají instrukce v úvodní etapě cvičení. Podmínkou zkoušky je úspěšná obhajoba projektu.

Kmenová literatura

1Berkowitz, E., Kerin, R., A,. Hartely, Rudelius, W.: Marketing. Irwin/McGraw-Hill 1999
2Belch G., E., Belch; M., A.,: Introduction to Advertising and promotion. Belch Irwin 1995
3Kotler, Philip, : Marketing management, Grada, Praha 1999
4Komárková R., Rymeš, M., Vysekalová, J., : Psychologie trhu, Grada 1998
5Lyková, J. :Marketigový audit a kontrola. Grada publishing 2000
6McCarthy, E. Jerome. Perrault Wiliam, D., Jr.: Základy marketingu. Victoria PuNěměc, P. : Public Relations komunikace v konfliktních a krizových situací. Management Press 19998-7
7Něměc, P. : Public Relations komunikace v konfliktních a krizových situací. Management Press 19998-7
8Ottman, A., J., Green marketing - opportunity for innovation sec. edition. J. Ottmann Consulting Inc 1998 ISBN 1-59457-07
9Přibová, M., Mlynářová, L., Hindls, R., Hronová, S.,: Strategické řízení značky, Ekopress, Praha 2000
10Storbacka, K., Lechtinen, J.R. : Řízení vztahu se zákazníky. Grada 2001
11Toscani Oliviero: Reklama je navoněná zdechlina , Slovart 1996
12Vysekalová, J. Komárková, R.: Psychologie reklamy. Grada publishing 2000

Doporučená Literatura

1Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha, 1992
2Kinnear, C., Taylor, R.J.: Marketing Research, McGraw-Hill, Inc., 1991
3Kotler, P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha, 1992
4McCArthy, E., Perrault,W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995