EREI2E

Kybernetika v řízení PaA SUT

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika, Filosofie, Obecná ekonomie I., Psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Získání a osvojení si potřebných znalostí z oblasti obecně platných principů účelného fungování smíšených systémů s využitím teorie systémů a teorie organizace.
Formy výuky : přednášky, část cvičení je uskutečňována seminární formou, ve zbývající části jsou procvičovány metodické nástroje řízení a zkoumají chování řídících systémů. V průběhu semestru studenti zpracovávají, prezentují a obhajují samostatné seminární práce a projekty.

Kmenová literatura

1Koontz,H. - Weihrich, H.: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
2Lewis, D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing, Praha 1993
3Khelerová,V.: Komunikační dovednosti manažera.Grada,Praha 1995
4Fotr,J., et al.: Manažerské rozhodování a případové studie. VŠE,Praha 1997
5Hron,J.: Kybernetika v řízení. Skripta ČZU, Praha 1997
6Palán, J.F.- Kotvová, H.: Management organizační změny. Skripta ČZU,Praha 1998
7Zadražilová, D.- Khelerová,V: Management obchodní firmy. Grada, Praha 1995.
8Brooks,I. : Firemní kultura : jedinci, skupiny, organizace a jejich chování, Brno, Computer Press, 2003.
9Lukášová, R.,- Rais, K. :Organizace a lidé, Brno : Zdeněk Novotný, 2003.
10Schermerhorn, J. R.,- Hunt, J. G.,- Osborn, R. O. : Managing organizational benhavior ,New York : John Wiley & Sons, 1991.
11Brožek, V., : Základy organizace řízení, sborník přednášek , Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1999.

Doporučená Literatura

1Koontz,H. - Weihrich, H.: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
2Lewis, D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing, Praha 1993
3Khelerová,V.: Komunikační dovednosti manažera.Grada,Praha 1995
4Fotr,J., et al.: Manažerské rozhodování a případové studie. VŠE,Praha 1997
5Hron,J.: Kybernetika v řízení. Skripta ČZU, Praha 1997
6Palán, J.F.- Kotvová, H.: Management organizační změny. Skripta ČZU,Praha 1998
7Zadražilová, D.- Khelerová,V: Management obchodní firmy. Grada, Praha 1995.