ERZ01E

Management FŽP

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 5
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Bez předchozích znalostí.
Popis, cíl a formy výuky:Cíl předmětu je osvojení si zásad řídící práce manažera z hlediska efektivního vedení pracovních týmů a jednotlivých manažerských funkcí. Ke splnění cíle předmětu je využita kombinace přednášek (včetně přizvaných externích přednášejících) a aktivní formy výuky na cvičeních, kde je kladen důraz na samostatnou i týmovou práci studentů.

Kmenová literatura

1CRAINER. Moderní management. Praha: Management Press, 2000.
2BĚLOHLÁVEK, KOŠŤAN, ŠULEŘ. Management. Praha: Rubico, 2001.
3VEBER a kol.. Management. Praha: Management Press, 2003.
4KUBEŠ, SPILLEROVÁ, KUNICKÝ. Manažerské kompetence. Praha: Grada, 2004.
5HICKS, GULLETT. The Management of Organizations. USA: McGRAWW-HILL, 1976.

Doporučená Literatura

1BUZAN. Mentální mapování. Praha: Portál, 2006.
2ŽÁK. Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press, 2004.
3BEDRNOVÁ a kol.. Management osobního rozvoje. Praha: Management Press, 2008.
4PACOVSKÝ. Člověk a čas - Time management I. Brno: Moba, 2009.
5PLAMÍNEK. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2008.
6HEIDEMA, MCKENZIE. The Passionate Team - Praktická příručka pro vedoucí a členy týmu. Praha: ASPI, 2009.