EEA07E

Základy podnikové ekonomiky

KEGarant předmětu: Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikováno
Popis, cíl a formy výuky:Zajistit u studentů pochopení a osvojení si základních ekonomických pojmů a kategorií souvisejících s podnikatelskou
činností v agrárním sektoru. Dosažení cíle bude zajišťováno teoretickým výkladem uvedené problematiky
na přednáškách a řešením konkrétních příkladů a projektů ve cvičeních.

Kmenová literatura

1Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha 2003
2Rosochatecká E.: Ekonomika podniků, PEF ČZU Praha 2000
3Holman, R.: Ekonomie. C.H.Beck, Praha 1999.
4Macík, K., Vysušil, J.: Vnitropodniková ekonomika, ČVUT, Praha, 2003.
5Svatoš, M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, Praha, 2002
6Freiberg, F., Zralý, M.: Ekonomika podniku, ČVUT, Prague, 2003

Doporučená Literatura

1Homolka J., Mach, J.: Základy podnikové ekonomiky, PEF ČZU, Praha, 2007
2Homolka J. a kol.: Cvičení ze zemědělské ekonomiky, PEF ČZU Praha 2005
3Zprávy o stavu zemědělství ČR za roky 2002 - 2009, MZe, Praha, 2007