EPE17Z

Antropologie kultury, společnosti a osobnosti

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:psychologie osobnosti a sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Výuka předmětu bude probíhat formou přednášek s požadavkem na domácí přípravu.
V tomto kurzu se studenti seznámí s antropologií jako vědeckou disciplínou a jejími proměnami, přičemž hlavní důraz bude kladen na antropologii kulturní/sociální. Nejprve budou zmíněna metodologická specifika disciplíny (problémy obecného pojetí vědy, zvláštnosti věd o člověku, definice člověka, hypotézy a fakta, zákony a zákonitosti). Dalšími probíranými tématy bude fyzická antropologie ve vztahu k rasovým teoriím, dějiny studia lidské kultury podle odlišných metod (evolucionismus, difusionismus, funkcionalismus, strukturalismus).

Kmenová literatura

1Kluckhohn, C. Universal Categories of Culture Anthropology today. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1962, 1970
2White, L. A. The Concept of Culture. New York: Univ. of New York, New York, 1975
3Lévy-Strauss. Smutné tropy, 1955, 1966
4Murdock, G. P. Social Structure. New York, 1966
5Hinde, R. A. Individuals, Relationships and Culture. Links between Ethology and the Social Sciences. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987
6Hsu, F. Psychological Anthropology: Approaches to Culture and Personality. Homewood: Dorsey Press, 1961
7Harre, R. Social Being, Oxford: Blachwell, 1979
8Bourdieu, P. Cultural Reproduction and Social Reproduction. In: Karabel, J., Halsey, A. M. (Eds.) Power and Ideology in Education,New York: Oxford Univ. Press, 1977
9Kohlberg, L. Stage and Sequence: The Cognitive Developmental Approach to Socialization. In: Coslini, D. A. (Ed.) Handbook of Socialization Theory and Research, Chicago: P. Mc Nally
10Soukup, V., Vodáková, A. (Eds.) Sociální a kulturní antropologie,. Praha: Sociologické nakladatelství a Sociologický ústav AV ČR, Praha, 1994
11Weiss, M. L., Mann, A. E. Human Biologie and Behavior. An Anthropological Perspective, 4th ed., Boston and Toronto: Little, Broun and Co., 1985

Doporučená Literatura

1Bjorklund D.F. a Pellegrini A.D. The Origins of Human Nature. Evolutionary Developmental Psychology. Washington: D.C. American Psychological Association, 2002
2Huntington S.P. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers, 2001
3Kottak C.P. Cultural Anthropology. New York: McGraw Hill, 2004
4Murphy F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001
5Smékal Vl. a Macek P. (Eds.) Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2002
6Soukup V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál s.r.o, 2000