EEE40E

Ekonomika podniků PaA

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:35
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vybavit absolventy nezbytnými znalostmi a dovednostmi k zabezpečení optimální ekonomické strategie podniku v podmínkách tržní ekonomiky, formování budoucího podnikatele.
Základními formami jsou přednášky,praktická cvičení a semináře. Vybraná témata budou vyučována v PC učebnách.

Kmenová literatura

1Valach J. - Finanční řízení podniku, Ekopress, 1997 nebo 1998
2Synek M. - Podniková ekonomika, C.H. Beck, Praha 1999
3Wawrosz P. - Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, 1999
4Neumaierová I., Neumaier I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy, Grada 2003
5Schulte Christof: Logistika, Victoria P. Praha, 1994
6Hronová L., Hindl R.: Národní účetnictví, Grada, 1997
7Kislingerová E.: Oceňování podniku, 2. vydání, C.H. Beck, Praha 1999

Doporučená Literatura

1Rosochatecká E.: Ekonomika podniků I., ČZU PEF
2Řezbová H.:Cvičení z ekonomiky podniků, PEF ČZU v Praze, Praha 2003