EHE35E

Filosofická antropologie

KHVGarant předmětu: Mgr. Jan Brabec, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 7
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámit posluchače se způsobem tematizace člověka („lidství“) ve filosofické antropologii. Látka je rozvržena do dvou hlavních bloků. Cílem prvního, introduktivního bloku je ukázat specifické místo filosofické antropologie mezi ostatními vědami tázajícími se po člověku. Tento blok tedy zahrnuje témata/ přednášky jako: člověk jako podivný živočich; člověk a kultura (člověk jako homo symbolicus); člověk a dějiny; člověk a náboženství. Smyslem druhého bloku přednášek je představit některé důležité náhledy na člověka na půdě vlastní filosofické antropologie. Druhý blok zahrnuje tato témata/ přednášky: člověk jako rozumný živočich (zoon logon echón, resp. animal rationale; Aristoteles); člověk jako boží obraz (imago deī; Tomáš Akv.); člověk jako subjekt (Descartes); člověk jako existence (Sartre, Camus, Jaspers); člověk jako „pobyt“ (Heidegger). Výsledkem těchto z principu věci dílčích uchopení tématu by mělo být také zjištění, že standardní vědecký postup vnějšího pozorování, experimentu či měření má v případě „předmětu“ člověk jen omezené uplatnění. Fakt, že podstatným rysem člověka je jeho nehotovost, že se sebou, přesněji řečeno osobou teprve stává, pak pochopitelně otevírá téma smyslu lidského života – života jako jisté odpovědnosti k sobě samému, života jako úkolu, ke kterému se mohu (mám) přihlásit.

Kmenová literatura

1Sokol, Jan, Filosofická antropologie: člověk jako osoba, Praha 2008.
2Benyovszky, Ladislav a kol., Úvod do filosofického myšlení, Plzeň 2007.

Doporučená Literatura

1Eliade, Mircea, Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování, Praha 1993.
2Heidegger, Martin, O humanismu, Praha 2000.
3Lévinas, Emmanuel, Totalita a nekonečno, Praha 1997.
4Patočka, Jan, Tělo, společenství, jazyk, svět, Praha 1995.
5Scheler, Max, Místo člověka v kosmu, Praha 1968.
6Sokol, Jan, Člověk a náboženství, Praha 2004.
7Sokol, Jan, Pinc, Zdeněk, Antropologie a etika, Praha 2003.