EJE26E

Právní úprava podnikání

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk, Obchodní a občanské právo
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je doplnit znalosti studentů v oblasti právní regulace majetkových vztahů a veřejnoprávní regulace podnikání získané v předchozích předmětech o vybrané veřejnoprávní aspekty. Dále se studenti učí, jak lze uplatňovat subjektivní práva v soudním a správním řízení, pracují s prameny právních informací a zdokonalují se v právní terminologii a poznávají vnitřní souvislosti právního řádu. Výuka probíhá formou přednášek cvičení a samostatných projektů studentů. Studijní materiály doplňující výuku a literaturu jsou studentům zpřístupňovány elektronicky.

Kmenová literatura

1Hendrych a kol.: Správní právo, obecná část C.H. Beck, Praha
2Shelle K., Větrovec Vl. a kol., Úvod do práva pro ekonomy Eurolex Bohemia, Praha 2002
3Spirit M. a kol. Základy práva, VŠE Praha, 2003
4Kotoučová J., Raban P.:Konkurs a vyrovnání, Orac, Praha 2001
5Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
6Zákon č. 71/1967 Sb. správní řád
7Zákon č. 99/1999 Sb., občanský soudní řád
8Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání
9Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
10Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
11Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
12Zákon č. 140/1991 Sb., trestní zákon
13Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
14Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
15Zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní

Doporučená Literatura

1Spirit M a kol. Základy práva, VŠE Praha, 2003
2Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR
3Zákon č. 99/1999 Sb., občanský soudní řád, v platném znění
4Zákon č. 71/1967 Sb. správní řád, v platném znění