ERA07E

Management a marekting AF

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vytvoření pojmové základny v oboru řízení podniku a základních poznatků ke zvládnutí manažerský dovednosti v řízení a rozvoji podniku a podnikání. Základní formou výuky jsou přednášky s využitím didaktické techniky a cvičení, z nichž část je vedena seminání formou. Ve cvičeních je studentům poskytováno metodické vedení pro praktické aplikace metod marketingového průzkumu a pro samostatné zpracování projektů, jejichž úspěšné obhájení je podmínkou zápočtu. Posluchač je seznámen s teoretickými a metodickými východisky marketingu a managementu, s úspěšným řízením podnikatelských subjektů v podmínkách tržního prostředí. Učí se poznávat a definovat vztah konkrétního tržního prostředí k chování podnikatelského subjektu.

Kmenová literatura

1David A.Aaker: Brand building. Computer Press, Brno 2003
2Foret, M. : Marketingová komunikace. Computer Press, Brno 2003
3Horáková,I.: Marketing v současné světové praxi. Grada, Praha 1992
4Janečková,L.,Vašíková,M.: Marketing služeb. Publishing, Praha 2003.
5Nakonečný,M.: Motivace pracovního jednání a jeho řízení. Mangement Press, Praha 1992.
6Nash,E.: Direct marketing. Computer Press, Brno 2003
7Pfeifer,L. Umlaufová,M. Firemní kultura, Grada, Praha 1993
8Porter,M.: Konkurenční strategie. Victoria Publishing,a.s. Praha 1993
9Synek M., a kol: Ekonomika a řízení podniku. Učební texty VŠE Praha, 1997
10Sedláčková, H.: Strategická analýza, C. H. Beck, Praha 2000
11Wöhe G.: Úvod do podnikového hospodářství. Praha, C. H. Beck 1995
12Zbořil,K.: Marketingový výzkum. Metodologie a aaplikace. VŠE,Praha 1998
13Časopisy: Moderní řízení, Hospodářské noviny, Profit, Marketing a média

Doporučená Literatura

1Hron, J., Tichá,I. : Strategické řízení, ČZU, Praha 2002
2Horáková ,H.: Strategický marketing, Grada, Publishing, Praha
3Horalíková,M.: Personální řízení, PEF ČZU, Praha 1995
4Koontz,H., Weihrich,H.: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
5Kotler, P., Amstrong, G.: Marketing. SPN, Bratislava 1992
6Meffert,H.: Marketigové řízení, Grada Publishing 1996
7Truneček,J.: Management podniku, Skripta VŠE, Praha 1995