EIE76E

Teorie ICT

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy matematiky na bakalářské úrovni oboru Informatika
Popis, cíl a formy výuky:Cíl předmětu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi z oblasti aplikované matematiky, aplikované logiky, algoritmizace a teorie výpočtu, nezbytnými pro porozumění dalším specializačním předmětům v magisterském studijním programu Informatika. Vzhledem k tomu, že návazný magisterský obor mohou studovat i uchazeči z různým předchozím vzděláním bakalářského stupně, je předmět i prostředkem k sjednocení základů pro další studium.
V předmětu se studenti seznámí se základy teorie množin, pojmem mlhavé(fuzzy) množiny, pojmem relace a mlhavé relace a s pojmem operace. Seznámí se s pojmy datové zprávy, informace a znalosti. Relace budou aplikovány na různé typy uspořádání jako preferenční relace i na vyjádření informace daty v databázových strukturách. Seznámí se s problematikou popisu atributů reálného světa čísly měřením, representací těchto informací daty a s možnostmi interpretace výsledků získaných výpočtem z těchto dat jako smysluplných výroků o reálném světě.
Seznámí se s výrokovým a predikátorovým počtem a s procesem odvozování důsledků v dané teorii. Seznámí se s orientovanými i neorientovanými grafy a s jejich užitím pro popis procesu a algoritmu, v teorii rozhodování, pro problémy plánování procesů a pro řešení vybraných optimalizačních úloh pro ekonomické aplikace.
Seznámí se dále s pojmem formálního jazyka, formálních gramatik a s matematickými modely výpočtu. Součástí předmětu bude i studium algoritmické rozhodnutelnosti a přečíslitelnosti jazyka a problému na formálních modelech i z praktického pohledu. Pozornost bude věnována problematice výpočetní složitosti algoritmů. Studenti budou seznámeni s problematikou NP-těžkých a NP-úplných problémů a s možnostmi alternativních heuristických přístupů k jejich řešení. Stručně se seznámí i s algoritmy pro klasifikaci, rozpoznání vzorů a shlukovou analýzu.

Kmenová literatura

1Hehner, E.C.R.: The logic of programming, Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. Prentice-Hall International series in computer science, 1984
2Sochor, A.: Klasická matematická logika. Praha: Karolinum, 2001, 401 stran, ISBN 80-246-0218-0
3WIRTH, N.: Algoritms + data structures = programs . Prentice Hall, Englewood Cliffs N.J., 1976
4Copi, I.M.: Introduction to logic. New York: MacMillan Publishing Company, 1961, 617 pagers, ISBN 0-02-325020-8
5Chytil, M.: Automaty a gramatiky, Praha: SNTL, 1984, 331 stran, ISBN 04-012-84
6Hopcroft, J.E. and Ullman, J.D.: Formálné jazyky a automaty. Bratislava: Allfa, 1978, ISBN 63-096-78
7Manna Z.: Matematická teorie programů. Praha: SNTL, 1981, 467 stran, ISBN 04-031-81
8Weiss, M.A.: Data structures and algorithm analysis in C. Menlo Park: Addison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-49840-5
9Davis, M.D; Sigal, R and Weyuaker, E.J.: Computability, Complexity and Languages. Fundamentals of Theoretical Computer Science, Second EditionSAn Diego, Accademic Press, 1994

Doporučená Literatura

1Vaníček, J.: Mathematical theory of programs. Part 1: Computational models. Praha: ČZU, PEF, 2004
2Pergl, R. and Vaníček, J.: Mathematical theory of programs. Part 2: Computational complexity. Praha: ČZU, PEF, 2005 PŘIPRAVOVÁNO
3Pergl, R. and Vaníček, J.: Mathematical theory of programs. Part 3: Logical and functional programming paradigms. Praha: ČZU, PEF, 2005, PREPARED
4Vaníček, J.: Measurement and Rating of Information Systems Quality. Part 1, Praha: ČZU, PEF, 2004
5Kolář, J.: Jazyky pro umělou inteligenci. Praha: ČVUT, FEL, 1994, 333 stran, ISBN 80-01-01107-0
6Demlová, M.: Mathematical logic. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999, 165 pages, ISBN 80-01-2011-8
7Vaníček, J. a kol: Teoretické základy informatiky, Kemberg Publ. Praha, 2007, 432 stran, ISBN 978-80-903962-4-1