EJEH6Z

Občanské právo PAA H Králové

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty s problematikou občanského práva jako nejobecnějšího odvětví v systému práva ČR. Naučit je řešit jednoduché právní situace a zvládnout základní právní úkony.
Výuka probíhá kombinovanou formou tj. formou konzultací s povinnou účastí studentů, kde vyučující přednáší obtížnější základní problematiku. Procvčuje zvládnutí této problematiky se studenty a kde studenti mohou též předmět výuky konzultovat. Doplňující materiály a testy jsou studentům poskytovány elektronickou cesou.

Kmenová literatura

1Janků a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult Vyd. 3.2008 Praha C. H. Beck.
2Plecitý, Vrabec, Salač: Základy občanského práva, 5. vydání, Plzeò 2010 Vyd. Aleš Čeněk s.r.o.
3Fiala J. a kol.: Občanské právo hmotné 2009, Plzeň, Vyd. Aleš Čeněk s.r.o. ISBN 978-80-7380-228-8
4Knappová, Švestka a kol. Občanské právo hmotné, ASPI 2006
5Právnický slovník, C.H.Beck Praha, 2003
6Üstava ČR a LZPS
7Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění
8Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytův aktuálním znění
9Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
10Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon v aktuálním znění
11Nařízení vlády č 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

Doporučená Literatura

1Plecitý, Vrabec, Salač: Základy občanského práva, 3. vydání, Plzeò 2009 Vyd. Aleš Čeněk s.r.o.
2Janků a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult Vyd. 3.2008 Praha C. H. Beck.
3.Üstava ČR a LZPS
4Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění
5Zákon č. 72/1994 Sb., v aktuálním znění
6Nařízení vlády č 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
7 Zákon č. 121/2006 Sb., Autorský v aktuálním znění